Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki filologiczne > Filologia studia doktoranckie literaturoznawstwo

Filologia studia doktoranckie literaturoznawstwo (1-PRK-D-L-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Wymagane dokumenty

a. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b. kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e) informacja o znajomości języków obcych;

f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g) życiorys;

h) propozycja projektu badawczego zaakceptowana przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora;

i) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

j) egzemplarz pracy magisterskiej

Miejsce składania dokumentów:

dr Beata Jahołkowska, Dziekanat Wydziału Filologicznego, Pl. Kopernika 11 a,

45-040 Opole, p. 9, tel. 77 5415939

Termin przyjmowania dokumentów

od 7 maja do 14 września 2018 r. do godz. 14.00.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 20 września 2018 roku, godz. 10.00, sala 202, Collegium Maius

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

- strona internetowa : https://www. wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl