Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Historia (SD-NH-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Marcin Böhm

e-mail: mbohm@uni.opole.pl lub mabohm@wp.pl

Tematy badawcze:
Dzieje Bizancjum w dobie dynastii Komnenów i Angelosów(XI-XIII w.).
Historia marynistyki średniowiecznej, ze szczególnym naciskiem na dzieje Bizancjum, Normanów europejskich oraz wikingów.
Rozwój szkutnictwa w średniowieczu wokół basenów Morza Śródziemnego, Czarnego, Północnego, Bałtyku oraz Oceanu Atlantyckiego.
Wojskowość okresu średniowiecza w Polsce i na świecie (IX-XV w.).

Dzieje Normanów w Normandii, Italii, Anglii, Walii i Irlandii (X-XIII w.).
Dynastia Piastów oleśnicko-kozielskich (XIV-XV w.).
Projekty własne kandydata, w zakresie historii Bizancjum, Normanów, dziejów Śląska, wojskowości i marynistyki średniowiecznej, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  https://opole.academia.edu/MarcinB%C3%B6hm

- od 2016 r. członek Polskiej Misji Badawczej prowadzonej w Altavillia Millicia na Sycylii, na stanowisku w kościele Santa Maria di Campogrosso, dwukrotnie brał udział w wyprawie terenowej (2016-2017)
- członek Komisji Bizantynologicznej PTH

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- miejsce do pracy badawczej dla doktoranta w oparciu o bibliotekę promotora (zbiory papierowe i cyfrowe) oraz zasoby Biblioteki Głównej UO, jak również specjalistycznych bibliotek cyfrowych krajowych i zagranicznych
- promotor oferuje również wsparcie w dotarciu do specjalistycznych baz źródłowych, zawierających materiały dotyczące historii powszechnej średniowiecza
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek naukowych we własnym zakresie, lub/i przygotowania wspólnego wniosku o takie finansowanie
- współpraca w ramach międzynarodowych projektów prowadzonych na Sycylii przez Instytut Historii UO

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość łaciny, greki i wybranych języków nowożytnych; znajomość paleografii średniowiecznej.

Autor projektu/potencjalny promotor: dr hab. Antoni Maziarz

e-mail: amaziarz@uni.opole.pl lub aamaziarz@gmail.com

Tematy badawcze:
Kościół katolicki w dziejach najnowszych ze szczególnym uwzględnieniem historii monastycyzmu.
Biografistyka XIX i XX w.
Historia społeczna XIX i I poł. XX w.
Dzieje idei (XIX w.).
Dzieje opozycji antykomunistycznej w okresie 1976-1989.
Historia Śląska XIX i XX w.

Doświadczenie naukowe promotora:
- publikacje: 2 monografie naukowe, 1 edycja źródłowa, 6 prac zwartych redagowanych
- lista publikacji na stronie:
  https://repo.uni.opole.pl/reports/researcherReportHtml.seam?affil=&lang=pl&cid=3708554
- autor opinii Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym
- uczestnik 35 naukowych konferencji krajowych i zagranicznych
- organizator dwóch konferencji ogólnopolskich
- udział w realizacji 2 grantów NPRH w charakterze wykonawcy
- liczne kwerendy w archiwach i bibliotekach na terenie Czech, Niemiec, Rosji, Belgii
- recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych, kilku projektów grantowych
- promotor kilkunastu prac dyplomowych, kilku magisterskich, promotor pomocniczy doktoratu
- członkostwo PTH i wieloletnia praca w Zarządzie oddz. opolskiego PTH
- udział w Sekcji Historyków Kościoła

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
-znajomość warsztatu historyka dziejów najnowszych

- możliwość korzystania ze zgromadzonych przez promotora źródeł w formie papierowej i elektronicznej oraz inwentarzy archiwalnych z instytucji zagranicznych, a zwłaszcza Belgii, Czech, Niemiec
- możliwość uczestnictwa w projektach i programach badawczych krajowych i zagranicznych
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek naukowych we własnym zakresie, lub/i przygotowania wspólnego wniosku o takie finansowanie (granty, stypendia)
- możliwość udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych
- pomoc w zorganizowaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych
- pomoc w zakresie odczytywania tekstów źródłowych

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: wysoka ocena pracy magisterskiej oraz rekomendacja jej promotora, poświadczająca posiadanie warsztatu naukowego niezbędnego w badaniach z zakresu historii nowożytnej; znajomość łaciny i języków nowożytnych niezbędnych dla prowadzenia badań z wybranego obszaru badawczego; przekonanie i gotowość do podjęcia badań źródłowych, jak też przygotowywanie prac naukowych.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Mariusz Sawicki

e-mail: msawicki@uni.opole.pl ; sawicki4@wp.pl

Tematy badawcze:
Elity społeczno-polityczne w przestrzeni publicznej i prywatnej Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku.

Społeczna i polityczna rola dworu magnackiego na Litwie w XVII wieku.
Aspekt finansowy funkcjonowania wojska litewskiego w 2. poł. XVII wieku.
Sapiehowie – dzieje i znaczenie rodziny w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku.
Radziwiłłowie – dzieje i znaczenie rodziny w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku.
Litewskie rody magnackie – ich znaczenie w funkcjonowaniu państwa.
Życie codzienne mieszkańców Rzeczypospolitej i Europy od XVI do XVIII stulecia.
Obywatelki dawnej Rzeczypospolitej na tronach królewskich i książęcych Europy.
Ludwika Maria Gonzaga i Maria Kazimiera d`Arquien Sobieska. Europejski obraz polskich królowych.
Funkcjonowanie dworów europejskich i polskich w przestrzeni publicznej i prywatnej w XVI-XVIII wieku. Ich oddziaływanie na społeczeństwo.
Stronnictwa polityczne w państwie polsko-litewskim w XVII i na początku XVIII wieku. Wzajemne relacje, rola polityczna, kontakty z dworem królewskim.
Rzeczypospolita w świetle raportów dyplomacji francuskiej i angielskiej/brytyjskiej w II poł. XVII i na początku XVIII wieku.
Procesy o czary Polsce i na Litwie w XVII i XVIII wieku.
Dyplomacja francuska i angielska w zachodnich księstwach Rzeszy Niemieckiej w II połowie XVII wieku.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  https://repo.uni.opole.pl/reports/researcherReportHtml.seam?affil=&lang=pl&cid=7339 orazhttps://orcid.org/0000-0001-5318-7145
- kierownik grantu NCN nr DEC 2017/01/X/HS3/00482 pt. „Elity społeczno-polityczne Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle raportów dyplomatów francuskich i angielskich w II połowie XVII wieku”

- staże naukowe w Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Am Hubland - listopad 2016 i 2019
- 2008 i 2010 roku stypendium Fundacji Lanckorońskich na realizacje projektu „Dom sapieżyński 1668-1698. Droga do hegemonii na Litwie”.
- 2017 roku stypendium Fundacji Lanckorońskich na projekt „Hegemonia Sapiehów w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1685-1696
- 2018 roku stypendium Fundacji Lanckorońskich na projekt „Rzeczypospolita w dobie Wielkiej Wojny Północnej w relacjach wysłanników angielskich w Moskwie”
- członek Rady Naukowe Open Military Studies
- przewodniczący Rady Naukowej Brzeskich Roczników Zamkowych
- organizacja międzynarodowych konferencji naukowych poza granicami Polski: Versailles-Paris „Versailles et la Pologne, XVIIe-XIXe siècles”; Kiszyniów (Mołdawia) „Ziemie Księstwa Mołdawskiego, Rzeczpospolita i region czarnomorski w XV-XX wieku” 

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- możliwość prowadzenia krajowej i zagranicznej kwerendy badawczej
- możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych

- możliwość uczestnictwa w projektach i programach badawczych krajowych i zagranicznych
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek naukowych we własnym zakresie, lub/i przygotowania wspólnego wniosku o takie finansowanie
- pomoc przy ubieganiu się/przygotowaniu wniosku o granty krajowe i międzynarodowe
- pomoc przy ubieganiu się o staże zagraniczne w krajach Unii Europejskiej i Krajach Partnerskich (Rosja, Czarnogóra, Mołdawia, Ukraina)
- możliwość pomocy przy pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych
- możliwość korzystania ze zgromadzonych źródeł w formie papierowej i elektronicznej
- możliwość korzystania ze zgromadzonych inwentarzy bibliotek i archiwów zagranicznych

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: predyspozycje do pracy w archiwach i zamiłowanie do kwerend; Mobilność zarówno w kraju, jak i zagranicą; Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym.

 

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Magdalena Ujma

e-mail: mujma@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Dobra wielkiej własności ziemskiej w Koronie Polskiej i na Śląsku w XVI-XVIII wieku

Nowożytna prasa francuska wobec wewnętrznych i zewnętrznych problemów I Rzeczypospolitej
Obyczajowość magnacka i życie codzienne magnaterii
Mniejszości religijne na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku
Sejmiki szlacheckie XVI-XVIII w.

Doświadczenie naukowe promotora:
- jeden przewód otwarty, praca doktorska w realizacji

- lista publikacji na stronie:
  https://orcid.org/0000-0003-4066-8198

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: biblioteki naukowe w Polsce i poza jej granicami (m. In. Ukraina, Białoruś, Litwa, Francja)

archiwa krajowe i zagraniczne (m. In. Ukraina, Białoruś, Litwa, Francja)
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- udział w staraniach i realizacji międzynarodowego grantu (Francja)

- możliwość udziału w konferencjach międzynarodowych (Francja, Portugalia, Turcja)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość języka francuskiego i łaciny.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Krzysztof Tarka

e-mail: tarka@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Historia polityczna Polski w XX w.

Biografistyka w XX w.
Historia polskiej myśli politycznej w XX w.
Polska emigracja niepodległościowa 1939-1990
Stosunki polsko-litewskie w XX w.
Mniejszości narodowe w Polsce

Doświadczenie naukowe promotora:
- wypromowałem 4 doktorów, recenzent w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych

- opublikowałem 12 monografii autorskich oraz ponad 400 artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji. Lista najnowszych publikacji naukowych na stronie Biblioteki Głównej UO
- stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Polonia Aid Foundation Trust
- kwerendy archiwalne w kraju i za granicą

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- archiwa i biblioteki naukowe w Polsce i za granicą,
- udziału w konferencjach naukowych

- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek naukowych

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: dorobek naukowy (publicystyczny) doktoranta, wysoka ocena pracy magisterskiej, znajomość języka obcego, naukowa pasja i zaangażowanie w realizacji projektu badawczego.


Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

e-mail: alenartowicz@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Dzieje, rola i znaczenie  mendykantów na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem Opola i Górnego Śląska. Historia Kościoła.
Dzieje Księstwa Opolskiego oraz Opola.
Historia kobiet.

Doświadczenie naukowe promotora:
- wypromowanie 12 doktorantów,  4 kolejne przewody doktorskie zostały otwarte, 
- publikacje: 9 monografii autorskich, 15 książek pod redakcją,  około 300 artykułów naukowych i popularno-naukowych
- 2 x kierownik grantu MNiSW, członek zespołu grantowego poświęconego słownikowi mendykantów polskich w średniowieczu (t.1 – dominikanie)
- kierownik kilkunastu grantów na badanie historii lokalnej

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- możliwość skorzystania z bazy danych dotyczących śląskich mendykantów, kwerenda archiwalna w Czechach i Niemczech, możliwość wspólnego opracowania wniosku grantowego poświęconego śląskim mendykantom, Kościołowi na Śląsku, dziejom Księstwa Opolskiego bądź historii kobiet, w  których doktorant mógłby być zatrudniony

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość języka łacińskiego w stopniu dobrym i  języka niemieckiego w stopniu bardzo dobrym, znajomość paleografii i neografii

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Adriana Dawid

e-mail adadawid@wp.pl

Tematy badawcze:
Dzieje polityczne i społeczne Śląska w XIX i XX wieku.
Mniejszości narodowe na Górnym Śląsku w XX wieku.
Historia rodzin i życia codziennego.
Opozycja antykomunistyczna w PRL.
Mikrohistoria.

Doświadczenie naukowe promotora:
- autorka dwóch monografii naukowych, redaktorka ośmiu prac zwartych i czterech edycji źródeł
- lista publikacji na stronie: http://historia.uni.opole.pl/zespol/example-2/
- uczestniczka ponad pięćdziesięciu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych
- organizatorka ośmiu konferencji naukowych
- członkini rady naukowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
- promotorka kilku prac licencjackich i magisterskich|
- recenzentka kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich
- kwerendy w licznych archiwach oraz bibliotekach w Polsce i Niemczech

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów
- możliwość udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych
- pomoc w zorganizowaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych w Polsce i za granicą
- pomoc w zakresie odczytywania tekstów źródłowych

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:Znajomość języka obcego (preferowany niemiecki), wysoka ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich: znajomość języka obcego (preferowany niemiecki), wysoka ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl