Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Językoznawstwo (SD-NJ-D4)

Szkoła doktorska
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Danuta Lech-Kirstein

e-mail: dlech@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Onomastyka historyczna i współczesna.
Onomastyka regionalna.
Śląskoznawstwo.
Projekty własne kandydata w zakresie językoznawstwa polskiego, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/

- promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich
- recenzentka w przewodzie doktorskim

- recenzentka artykułów i monografii naukowych
- członek komisji habilitacyjnych w 5 postępowaniach
- udział w projekcie Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask, realizowanym na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nr DU-Z.272.1.2013
- udział w grancie naukowym pod kier. prof. dra hab. B. Wyderki (projekt badawczy nr 1 H01D 033 29) realizującym opracowanie i druk tomów Słownika gwar śląskich

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: zasoby biblioteczne w Bibliotece Głównej UO, Bibliotece Wydziału Filologicznego, biblioteczce dawnej Pracowni Onomastycznej, dostęp do internetowych baz danych,
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- udział w spotkaniach naukowych (konferencje, wymiana międzynarodowa)
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek  naukowych we własnym zakresie lub/i przygotowania wspólnego wniosku o takie finansowanie

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: wysoki poziom pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa polonistycznego; predyspozycje do prowadzenia badań naukowych.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Łukasz Grabowski

e-mail: lukasz@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Badania korpusowe nad frazeologią.
Badania korpusowe nad przekładem.
Badania korpusowe nad językami specjalistycznymi.
Projekty własne kandydata, w zakresie językoznawstwa korpusowego, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-lukasz-grabowski/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:
- dostęp do specjalistycznego oprogramowania do analizy tekstu (WordSmith Tools, SketchEngine)
- dostęp do baz bibliograficznych (online) za pośrednictwem Biblioteki Głównej UO
- dostęp do Biblioteki Wydziału Filologicznego UO
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: wysoko oceniona praca magisterska z tematyki językoznawstwa korpusowego, przekładoznawstwa/frazeologii; podstawowa znajomość technik badawczych stosowanych w językoznawstwie korpusowym i badaniach empirycznych; Podstawowa wiedza o statystyce opisowej i wnioskowaniu statystycznym; biegła (C1-C2) i udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie akademickim); doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (wystąpienia na konferencjach studenckich, publikacje naukowe itp.); mile widziane umiejętności programistyczne (R, Python).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Felicja Księżyk

e-mail: ksiezykf@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Bilingwizm/wielojęzyczność.
Lingwistyka kontaktów językowych.
Socjolingwistyka.
Języki specjalistyczne.
Kolokacje.
Wyspy językowe.
Projekty własne kandydata w zakresie językoznawstwa niemieckiego, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/

- promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich
- jeden otwarty przewód doktorski
- udział w międzynarodowych projektach badawczych, m.in.  w projekcie pt. „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wy­wołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycz­nych” nr. 2016/23/G/HS2/04369, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft, realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: zasoby biblioteczne w Bibliotece Głównej UO i Bibliotece Katedry Języka Niemieckiego i Literatury Niemieckojęzycznej UO
- dostęp do internetowych baz danych
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- udział w spotkaniach naukowych (konferencje, wymiana międzynarodowa)
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek  naukowych we własnym zakresie lub/i przygotowania wspólnego wniosku o takie finansowanie

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: wysoki poziom pracy magisterskiej z zakresu germanistyki; predyspozycje do prowadzenia badań naukowych.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Marzena Makuchowska

e-mail: marzena.makuchowska@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Dyskurs religijny.
Krytyczna analiza różnych dyskursów.
Genologia językoznawcza.
Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny.
Pragmatyka lingwistyczna.
Semantyka kognitywna (językowo-kulturowy obraz świata).
Etyka komunikacji.
Badania dyskursów w aspekcie porównawczym (we współpracy z promotorem pomocniczym).
Projekty własne kandydata w zakresie językoznawstwa (niehistorycznego), zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/dr-hab-marzena-makuchowska-prof-uo/ oraz w Repozytorium Biblioteki UO

- promotorka prac licencjackich i magisterskich
- recenzentka w postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:
- zasoby biblioteczne w Bibliotece Głównej UO i Bibliotece Katedry Języka Niemieckiego i Literatury Niemieckojęzycznej UO
- dostęp do internetowych baz danych
- promotor oferuje pomoc merytoryczną w przygotowaniu własnych projektów grantowych doktoranta oraz aplikacji o stypendia naukowo-badawcze do fundacji polskich i zagranicznych (oferta oparta na własnych doświadczeniach promotora w skutecznych staraniach o granty i stypendia zagraniczne oraz w recenzowaniu wniosków grantowych).

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: autentyczna motywacja do pracy naukowej, gotowość do przygotowań lekturowych i pracy badawczej.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Fabrice Marsac

e-mail: fmarsac@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Gramatyka normatywna.
Gramatyka kontrastywna (FR/PL).
Składnia.
Semantyka.
Socjolingwistyka.
Pragmatyka.

Doświadczenie naukowe promotora:
- szeroki zakres współpracy międzynarodowej
- kierowanie projektami badawczymi
- doświadczenie w koncepcji i realizacji projektów grantowych
- lista publikacji na stronie:
  https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index

- promotorlicznych prac licencjackich i magisterskich

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: dostęp do internetowych baz danych, zasoby biblioteczne UO
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- udział w zespołowych badaniach naukowych
- organizacja międzynarodowychkonferencji
- wymiana międzynarodowa
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów zagranicznych we współpracy z ekipą badawczą KJF i partnerami zagranicznymi (Uniwersytet w Strasburgu, Uniwersytet Paul-Valéry w Montpellier, Uniwersytet w Miluzie (FR), Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy (SK), inne)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: wysoki poziom pracy magisterskiej z zakresu romanistyki; predyspozycje do podjęcia badań naukowych.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska

e-mail: molekk@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Język w komunikacji publicznej i medialnej - perspektywa krytyczna.
Analiza potencjału retorycznego tekstów w komunikacji publicznej lub medialnej.
Dyskursywne strategie konstruowania tożsamości, kontakt i wielojęzyczność.
Projekty własne kandydata, w zakresie komunikacji medialnej, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:

- lista publikacji na stronie ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9455-7384
redaktor międzynarodowego czasopisma naukowego „Res Rhetorica” indeksowanego w WoS i Scopus
- instytucjonalny koordynator (Principal Investigator) projektu FIT FORTHEM (grant Horyzont 2020) sojuszu FORTHEM
- recenzent międzynarodowych projektów badawczych, propozycji książkowych i prac doktorskich

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:

- udział w działaniach badawczo-dydaktycznych w ramach FORTHEM LABS (Multilingualism in School and HigherEducation)
- udział w przedsięwzięciach publikacyjnych w ramach cyklicznych konferencji i działalności wydawniczej Instytutu Językoznawstwa (np. Res Rhetorica, Stylistyka)
- dostęp do laboratorium tłumaczeniowego, specjalistycznego oprogramowania do obróbki tekstów i bogatego zaplecza publikacji w językach obcych na Wydziale Filologicznym.
- udział w mobilnościach indywidualnych i grupowych w ramach FORTHEM, np. Multilingualism in School and Higher Education Lab, International Staff Weeks, szkołach letnich, partnerstwach strategicznych i projektach realizowanych na Wydziale Filologicznym w zakresie Citizen Science
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych za zasadzie umów bilateralnych z katedrami języka angielskiego (Erasmus + K103 i K107).
- NAWA, Fulbright Grants

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2; ukończone studia magisterskie na kierunku w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych (najlepiej z elementami językoznawstwa); doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich; doświadczenie mobilności międzynarodowej.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Daniela Pelka

e-mail: Daniela.Pelka@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Lingwistyka kontaktów językowych.
Bilingwizm.

Języki mniejszości.
Prasa mniejszościowa.
Onomastyka.
Lingwistyka obrazu.
Socjolingwistyka.
Projekty własne kandydatazaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  https://repo.uni.opole.pl/reports/researcherReportHtml.seam?affil=&lang=pl&cid=854835
- promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich, recenzentka w przewodzie doktorskim, członek komisji habilitacyjnej
- dwa otwarte przewody doktorskie

- udział w międzynarodowych projektach badawczych

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: zasoby biblioteczne w Bibliotece Głównej UO i Bibliotece Katedry Języka Niemieckiego i Literatury Niemieckojęzycznej UO

- dostęp do internetowych baz danych
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- udział w spotkaniach naukowych (konferencje, wymiana międzynarodowa)
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek  naukowych we własnym zakresie lub/i przygotowania wspólnego wniosku o takie finansowanie

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: wysoki poziom pracy magisterskiej z zakresu germanistyki; predyspozycje do podjęcia badań naukowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl