Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o polityce > Nauki o Polityce studia doktoranckie

Nauki o Polityce studia doktoranckie (2-KRK-D-NOP-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Wymagane dokumenty

a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d) dokument  określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e) informacja o znajomości języków obcych;

f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g) życiorys;

h) propozycja projektu badawczego zaopiniowana przez pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

i) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

Dokumenty będą przyjmowane:  

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

ul. Oleska 48, pokój 134,

telefon 77-452 7407,

mgr Magdalena Mucha e-mail: magdalena.mucha@uni.opole.pl ,

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 11:00 do 14:00

Termin przyjmowania dokumentów

od 7 maja do 27 lipca oraz od 3 września do 14 września 2018 do godz. 14:00.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

24.09.2018 godz. 14:00 sala 328 Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego

            - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

            - strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl