Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauki o rodzinie > Nauki o rodzinie studia doktoranckie

Nauki o rodzinie studia doktoranckie (5-KRK-D-NOR-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Wymagane dokumenty

a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e) informacja o znajomości języków obcych;

f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g) życiorys;

h) pisemna propozycja projektu badawczego, który zostanie zreferowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

i) pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego UO (ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora), który przynależy do jednostek uczelni prowadzących studia doktoranckie Nauk o Rodzinie.

j) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

Dokumenty będą przyjmowane: Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a, sekretariat dziekanatu.

Kontakt informacyjny:plandwojtowicz@uni.opole.pl

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Termin przyjmowania dokumentów: 11.05; 18.05; 25.05; 08.06; 15.06; 22.06; 29.06; 06.07; 13.07; 20.07; 27.07; 07.09; 14.09. do godz. 14.00.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2018 r.

W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Komisja może zebrać się raz jeszcze w terminie do 7 dni.

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a; godz. 15:00, sala 44.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

- strona internetowa : https://www. wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Pierwsze zajęcia według rozkładu zajęć podanych na stronie internetowej WTUO.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl