Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Nauki o rodzinie (5-KRK-NOR-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Nauki o rodzinie stacjonarne II stopnia

Kierunek nauki o rodzinie został utworzony na Wydziale Teologicznym w 2002 r. W roku akademickim 2006/2007 wprowadzono dwustopniowy system kształcenia nauk o rodzinie, czyli studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz drugiego stopnia (magisterskie). Warto dodać, iż w 2015 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego jako jedyny w Polsce otworzył studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej nauki o rodzinie.

Czego uczy sie na naukach o rodzinie?


Podczas tych studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej, związanej z problematyką rodzinną.
Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykłady z zakresu socjologii i prawa umożliwiają orientację w zagadnieniach socjalnych, związanych z rodziną, dostarczają także informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Natomiast przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształcą w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Moduły proponowane w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich) z nauk o rodzinie to:

  • asystent rodziny
  • opiekun osoby starszej i chorej terminalnie

Dlaczego warto studiować ten kierunek?


Nasze atuty to:

  • Dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach krajowych i zagranicznych, międzynarodowe kontakty m.in. z uniwersytetami w Monastyrze, Erfurcie, Ratyzbonie, Londynie, Leuven, Rzymie, Wiedniu, Bratysławie, Ołomuńcu i Pradze.
  • Możliwość międzynarodowej wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych i samorządu studenckiego.
  • Dostęp do nowoczesnej biblioteki wydziałowej oraz duszpasterstwa akademickiego „Resurrexit”.
  • Podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w poradniach rodzinnych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa.
  • Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

Działalnośc studencka

Studenci Wydziału Teologicznego działają w kołach naukowych oraz w samorządzie studenckim. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają także możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ lub CEEPUS.

Co można robić po tych studiach?


Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwentów nauk o rodzinie do pracy w placówkach samorządowych, pomocy i opieki społecznej, agendach służb socjalnych, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, instytucjach profilaktyki społecznej i szkolnej oraz świadczenia różnorakich usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, podejmowania działań profilaktycznych i integracji podopiecznych ze społecznością lokalną. Studia te zprzygotowują także (po wybraniu odpowiedniego modułu) do pracy w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, przewlekle i nieuleczalnie chorymi, niepełnosprawnymi oraz do udzielania wsparcia członkom ich rodzin.
Absolwenci nauk o rodzinie uprawnieni są zatem do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego. Ponadto są przygotowani do pełnienia funkcji opiekuna osoby starszej i chorej terminalnie, doradcy rodzinnego, pedagoga rodzinnego oraz doradcy i konsultanta w poradniach rodzinnych i małżeńskich. Mogą także udzielać pomocy, konsultacji i informacji rodzinom będącym w trudnej sytuacji oraz opracowywać strategie wsparcia rodziny w środowisku lokalnym.
Studia z nauk o rodzinie (po dodatkowym przygotowaniu pedagogicznym) uprawniają ponadto do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego. Dostarczona wiedza umożliwia podejmowanie szerokiego spektrum prac badawczych z dziedziny małżeństwa i rodziny w placówkach oświatowych i socjalnych.

Szczegółowe informacje

Terminy rekrutacji i inne ważne informacje:

https://uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021


Szczegółowe informacje o studiach na kierunku nauki o rodzinie można uzyskać na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Sekretarz: ks. dr Andrzej Ochman
e-mail: andochman@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
45-342 Opole,
ul. Drzymały 1 a
pok. 11

Strona internetowa kierunku
www.wt.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z nauk o rodzinie

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Standardy nauczania

Uchwała Nr 122/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2006r. stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz, 1365 z późn. zm.)
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć.
Student musi napisać pracę magisterską, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy magisterskiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształtują w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl