Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Nauki o Rodzinie (5-KRK-NOR-Z2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z nauk o rodzinie

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent 2-letnich studiów II stopnia (magisterskich) charakteryzuje się zaawansowanym przygotowaniem w zakresie nauk o rodzinie. Program zrealizowanych studiów jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla kierunku nauki o rodzinie. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie diagnostyki, pomocy rodzinie i profesjonalnego poradnictwa. Zdobyte kwalifikacje uprawniają absolwenta do podejmowania zadań w charakterze: pracownika instytucji zajmujących się poradnictwem rodzinnym, wykwalifikowanego pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, asystenta rodziny, specjalisty do spraw rodziny (familiolog) oraz animatora środowiska rodzinnego. Posiada wiedzę i umiejętności mediacyjne w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z zakresu problemów małżeńsko-rodzinnych. Absolwent uzyskał pogłębioną wiedzę psychologiczną, socjologiczną, bioetyczną i pedagogiczną z zakresu problematyki rodziny. Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające odbycie aplikacji kuratora sądowego. Zdobyta wiedza uprawnia absolwenta do udzielania pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych absolwent może pracować w szkolnictwie w zakresie przedmiotów związanych z przygotowaniem dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego, a także nauczania etyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zdobyte umiejętności predysponują absolwenta do podjęcia pracy w szeregu jednostek społecznych: poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki społecznej, placówkach opiekuńczych, placówkach pomocy społecznej, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych oraz agendach samorządowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac i projektów badawczych, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Standardy nauczania

Uchwała Nr 122/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2006r. stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz, 1365 z późn. zm.)
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć.
Student musi napisać pracę magisterską, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy magisterskiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształtują w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl