Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Nauki o Rodzinie (5-KRK-NOR-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z nauk o rodzinie

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent 3-letnich studiów I stopnia (licencjackich) posiada wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. Charakteryzuje się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zdobyta wiedza uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w różnych sferach życia społecznego związanych z problematyką profilaktyki i rodziny, w szczególności: specjalisty w zakresie profilaktyki społecznej; doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich i rodzinnych oraz społecznych placówkach pomocy rodzinie. Absolwent posiada, po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, kwalifikacje umożliwiające zdobycie aplikacji kuratora sądowego. Absolwent może pracować w następujących jednostkach: instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną, poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej. Posiada także kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz członkami ich rodzin. Ponadto, studia uprawniają absolwenta, po ukończeniu dodatkowej specjalizacji pedagogicznej, do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz etyki, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Uchwała Nr 122/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2006r. stostownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz, 1365 z późn. zm.
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć.
W trakcie dwóch ostatnich semestrów student musi napisać pracę licencjacką, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy licencjackiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształtują w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl