Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Nauki teologiczne (SD-NT-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Rajmund Porada

e-mail: porada@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Problematyka eschatologiczna, zwłaszcza w perspektywie międzywyznaniowej i interdyscyplinarnej.

Eklezjologia katolicka i protestancka.
Dialogi ekumeniczne i treść uzgodnień ekumenicznych.
Teologia reformacji i reformatorów.
Projekty własne kandydata z zakresu teologii dogmatycznej i ekumenicznej, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- wypromowanie jednego doktora oraz trzy przewody doktorskie otwarte;

- lista publikacji dostępna na stronach:
  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/
  https://orcid.org/0000-0003-2054-0824
  https://scholar.google.pl/citations?user=iDyHsP8AAAAJ&hl=pl

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zasoby biblioteczne i elektroniczne bazy danych
- możliwość ubiegania się o finansowanie badań i wyjazdów do zagranicznych placówek naukowych we własnym zakresie lub/i przygotowania wspólnego wniosku o takie finansowanie

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: znajomość zasad redakcji tekstów naukowych; umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do edycji tekstu.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Mateusz Rafał Potoczny

e-mail: mpotoczny@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Liturgika.

hHistoriai teologia liturgii.
Liturgie chrześcijańskiego Wschodu.
Chrześcijańskie dziedzictwo Orientu.
Projekty własne kandydata, w zakresie innych kierunków badawczych zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:

  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: doktorant powinien znać w stopniu podstawowym przynajmniej dwa języki obce

- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: kandydat powinien wykazać biegłość w redagowaniu prac naukowych (najlepiej, gdyby wykazał się opublikowaną praca naukową w postaci artykułu naukowego); kandydat powinien orientować się w literaturze i stanie badań w obszarze zainteresowań zawartych w temacie swojej pracy.

Autor projektu/potencjalny promotor: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

e-mail: zygfryd.glaeser@uni.opole.pl

Projekty badawcze:
Ekumenizm po Soborze Watykańskim II.
Międzykościelne dialogi doktrynalne.
Procesy pojednania.
Ekumeniczno-teologiczny dorobek wybranych teologów.
Modele eklezjologiczne.
Projekty własne kandydata, w zakresie ekumenizmu, teologii dogmatycznej, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- wypromowanie dwunastu doktorów
- otwartych pięć przewodów doktorskich
- członek Komisji Ewaluacji Nauki (Zespół ds. Ewaluacji Szkół Doktorskich).
- doświadczenie pracy w gremiach międzynarodowych.

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- korzystanie z pracowni z podstawowym zapleczem bibliotecznym
- korzystanie z biblioteki specjalistycznej w Centrum Kultury i Nauki WT UO w Kamieniu Śląskim
- korzystanie z grantów badawczych
- nabywanie doświadczenia międzynarodowego

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: predyspozycje do podjęcia badań naukowych.

Autor projektu/potencjalny promotor:  ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

e-mail: stanrab@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Teologia zorientowana ekumenicznie.
Recepcja nauczania Soboru Watykańskiego II (Konstytucja Lumen gentium). 
Narracyjna teologia w ujęciu Bernarda Sesboüé SJ. 
(Chrystologia, antropologia teologiczna, Eklezjologia wg Bernarda Sesboüé SJ). 
Projekty własne kandydata, w zakresie recepcji teologii systematycznej w Polsce (Zuberbier, Bartnik, Granat, Skowronek), niemieckojęzycznej (Ch. Schönborn), francuskiej (B. Sesboüé) –  zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronach:
  http://wt.uni.opole.pl/
  http://al.uw.edu.pl/kadra/rabiej-stanislaw/
- promotor sfinalizowanych 10 doktoratów, 49 magisteriów, 7 licencjatów
- profesor zwyczajny Uniwersytetu Opolskiego (podstawowe miejsce zatrudnienia);
- profesor wizytujący – Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Karola w Pradze (2001-2004)
- profesor wizytujący – Wydział „Artes Liberales” UW (od 2014 –)
Realizował dotąd następujące projekty badawcze:
- grant badawczy: „Jedność Europy a podział chrześcijaństwa (1950-2000)” 1998 – Komitet Badań Naukowych
- grant promotorski KBN (31 III 2003): nr 2 HO1B 001 24 –„Rozwój poglądu na temat ofiarniczego charakteru Eucharystii w ujęciu nowszych podręczników teologii dogmatycznej (1930-2000)”
- grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Decyzja Nr 1041/B/H03/2007/33; Nr N N01 1041 33 (z dnia 29 VIII 2007) „Chrystoterapia - jako metoda leczenia narkomanii. Ocena osiągnięć Wspólnoty Cenacolo
- projekt badawczy własny pt.: „Tożsamość teologii jako nauki. Kontekst polski na tle przemian europejskich” (NN 101 105 837). Realizacja: 2009-2010.
- Jean Monnet Chair: “Ecumenical ways of reconciliation in Europe” (154615 –LLP – 1 – 2009-2017)

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:  w realizacji badań jakościowych istotne są konsultacje z zakresu metodologii badań. Takie możliwości posiada zespół pracowników Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu WTUO
- doświadczenie międzynarodowe i dorobek pisarski promotora pozwalają na dobre rozeznanie w istniejącej literaturze. Od strony technicznej istnieje dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki WTUO, sieci komputerów, laptopów z bezprzewodowym dostępem do Internetu, drukarek - możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- doktorant ma możliwości wyjazdu stypendialnego w ramach programu Erasmus w celu realizacji części kształcenia i uzupełnienia zaplecza badawczego
- Instytut Nauk Teologiczny UO prowadzi regularną współpracę z europejskimi wydziałami teologicznymi (Erfurt, Moguncja, Londyn)
- mutualna wymiana akademicka, coroczne wspólnie organizowane konferencje angażują w sposób czynny studentów i doktorantów 
- promotor od lat prowadzi Międzynarodową Szkołę Letnią, Liturgical music as an instrument of ecumenical dialog, La Salette k/Grenoble Wśród aktywnych uczestników są m. in. jego doktoranci

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: zainteresowanie współczesną teologią systematyczną; otwartość ekumeniczna; krytyczne myślenie

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl