Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Obsługa biznesu > Obsługa biznesu - profil praktyczny, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Obsługa biznesu - profil praktyczny, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne (9-PRK-OB-S.L.35.PP)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego należy do najmłodszych i najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Kadrę badawczo-dydaktyczną stanowi zespół  zaangażowanych  pracowników, teoretyków  oraz  praktyków (sędziów,  prokuratorów,  adwokatów,  radców prawnych, urzędników państwowych), którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie aktualnej wiedzy prawniczej, ale również zaszczepianie w studentach troski o dobro wspólne.

Pracę  naukowo-dydaktyczną  wspomagają: biblioteka wydziałowa, nowoczesne laboratorium kryminalistyczne, sala rozpraw  oraz  Klinika Prawa, której celem jest udzielanie porad prawnych zainteresowanym mieszkańcom.

Misją wydziału jest kształcenie do służby publicznej w państwie prawa, pogłębianie i upowszechnianie wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności, dbałość  o  wysoki poziom kształcenia akademickiego  i  badań naukowych,  a  także rozwijanie inicjatyw prowadzących  do umocnienia więzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Czego uczy się na Obsłudze biznesu?

Celem studiów jest wykształcenie nowego typu kadr, zapewniających wsparcie organizacyjne, administracyjne i prawne podmiotom wdrażającym rozwiązania w ramach Regionalnych Strategii Innowacji. Proponowany kierunek studiów ma wypełnić lukę w istniejącej ofercie edukacyjnej, skupiającej się na kształceniu kadr organów obsługi prawnej oraz administracji publicznej. Studia kształcą specjalistów będących w stanie efektywnie stosować prawo z uwzględnieniem specyfiki konkretnych branż i pełnić rolę łącznika między przedsiębiorcą, a wyspecjalizowanymi podmiotami obsługi prawnej i finansowej. Elastyczność programu pozwoli na kształcenie absolwentów, których umiejętności będą dostosowane do potrzeb konkretnych zakładów pracy w branżach wpisujących się w Regionałną Strategie Innowacji Województwa Opolskiego (branże technologii: chemicznych, budownictwa i drewna, przemysłu maszynowego i metalowego, rolno-spożywczego, przemysłu energetycznego), a także na dopasowywanie programu do bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego tak Opolszczyzny, jak i sąsiednich regionów.

Studia na kierunku obsługa biznesu są unikatowe w skali europejskiej, wykraczają poza to, co jest oferowane w ramach kierunków prawnobiznesowych takich jak niemieckie Wirtschaftsrecht,Business Law, prawo w biznesieczy licence professionnelle juriste d’entreprise, nastawionych głównie na wykształcenie pomocniczego personelu biurowego i administracyjnego dla przedsiębiorstw. Nowatorstwo kierunku polega na tym, że istotną częścią programu studiów są zajęcia pozwalające absolwentowi na zrozumienie merytorycznych zagadnień związanych z branżami, w których będzie działał.Student musi więc opanować także techniczną i biznesową część funkcjonowania przedsiębiorstw innowacyjnych, a także umiejętności miękkie związane z komunikacją profesjonalną i językami obcymi. Wykładowcami na tych studiach w zakresie związanym z poznaniem tej części otoczenia biznesu są doświadczeni praktycy z uprawnieniami zawodowymi lub doktoratami.

Program studiów i efekty kształcenia opracowano w ścisłej współpracy ze środowiskami biznesowymi regionu, w tym Opolską Izbą Gospodarczą i Izbą Rzemieślniczą w Opolu tak, żeby efekty kształcenia i treści programowe były dostosowane do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

Pierwsza edycja studiów oraz opracowanie programu i efektów kształcenia realizowane były w ramach grantu NCBiR w projekcie POWER.

Działalność studencka

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach wielu organizacji studenckich. Na Wydziale aktywnie działają:

 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole;
 • KN Constituo;
 • KN IusNet;
 • KN Kryminalistyki i Kryminologii;
 • KN Ordo Iuris;
 • KN Prawa Karnego Materialnego „Wokanda”;
 • KN Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright”;
 • KN TEAL - The European & American Law;
 • KN Rynków Finansowych;
 • KN Securus;
 • Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji często zaangażowani są w działalność naukową i dydaktyczną, za co wielokrotnie są nagradzani przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto podejmują wiele inicjatyw służących mieszkańcom regionu, angażując się w organizację Opolskiego Festiwalu Nauki, chętnie zapraszają na prelekcje uczniów szkół średnich, a także organizują liczne certyfikowane warsztaty, które pozwalają zdobywać nowe kompetencje społeczne.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów na kierunku Obsługa biznesu potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, w szczególności w typowych sytuacjach zawodowych, z jakimi spotyka się pracownik odpowiedzialny za prawną obsługę procesów biznesowych w dziale compliance, kadr i płac, finansów czy biurze zarządu. W rezultacie absolwent jest cennym pracownikiem na stanowiskach wykonawczych w branżach kluczowych dla regionu, w szczególności na takich stanowiskach, jak: asystent lub kierownik biura zarządu, pracownik działu compliance, zasobów ludzkich, finansowego, tzw. contract engineer lub pracownik działu zamówień publicznych, jest też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obsługi biurowej małego i średniego przedsiębiorstwa.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów


Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku administracja, przedsiębiorczość, prawo w biznesie, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrznelub pokrewnym.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku obsługa biznesu można uzyskać na Wydziale Prawa i Administracji:

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 03

tel. 77 452 75 63

e-mail: wpia@uni.opole.pl

Egzamin dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 452 74 96

hello@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Obsługi Biznesu

Uprawnienia zawodowe:

Umiejętności absolwenta są dostosowane do potrzeb konkretnych zakładów pracy w branżach wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego (branże technologii: chemicznych, budownictwa i drewna, przemysłu maszynowego i metalowego, rolno-spożywczego, przemysłu energetycznego). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku administracja, przedsiębiorczość, prawo w biznesie, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnym. Celem studiów jest wykształcenie nowego typu kadr, zapewniających wsparcie organizacyjne, administracyjne i prawne podmiotom wdrażającym rozwiązania w ramach Regionalnych Strategii Innowacji. Absolwent studiów na kierunku Obsługa biznesu potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, w szczególności w typowych sytuacjach zawodowych, z jakimi spotyka się pracownik odpowiedzialny za prawną obsługę procesów biznesowych w dziale compliance, kadr i płac, finansów czy biurze zarządu. Jest cennym pracownikiem na stanowiskach wykonawczych w branżach kluczowych dla regionu, w szczególności na takich stanowiskach, jak: asystent lub kierownik biura zarządu, pracownik działu compliance, zasobów ludzkich, finansowego, tzw. contract engineer lub pracownik działu zamówień publicznych. Jest też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obsługi biurowej małego i średniego przedsiębiorstwa. Studia kształcą specjalistów będących w stanie efektywnie stosować prawo z uwzględnieniem specyfiki konkretnych branż i pełnić rolę łącznika między przedsiębiorcą, a wyspecjalizowanymi podmiotami obsługi prawnej i finansowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl