Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Ochrona Środowiska (6-KRK-OS-D35)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Studia na kierunku Ochrona Środowiska I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Ochrona  Środowiska to studia interdyscyplinarne, dzięki którym zdobywa się wiedzę o środowisku, niezbędną do odpowiedzialnego i prawidłowego gospodarowania zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Program edukacji zawiera zarówno sposoby oceny i ograniczania presji wywoływanej na środowisko przyrodnicze, jak też podstawowe technologie stosowane w ochronie środowiska. Tytuł zawodowy inżyniera otrzymywany przez absolwenta świadczy o nabyciu wiedzy i umiejętności (w tym kompetencji inżynierskich), pozwalających rozwiązywać problemy związane m.in. z projektowaniem rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, z planowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania różnorodnych odpadów.
 W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej. Od piątego semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia). Na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone są następujące pracownie specjalizacyjne:

 • Gleboznawstwo i Ochrona Gleb
 • Gospodarka Odpadami i Ściekami
 • Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem
 • Zagospodarowanie Przestrzenne

 

Czego się uczy na ochronie środowiska?

Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, technicznych oraz kierunkową w dyscyplinach: w porównaniu do studiów licencjackich poszerzona jest ona o podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska i procesów przyjaznych środowisku, m.in. w ramach przedmiotów technologie w ochronie środowiska (w tym technologie w gospodarce odpadami i wodno-ściekowej), inżynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne.

W trakcie studiów jest wiele zajęć terenowych, poszerzających wiedzę teoretyczną o praktyczną.  Studenci mają także możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich, np. w ramach programu MOST czy Erasmus.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może być zatrudniony w: 

 • wydziałach ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej;
 • placówkach kontrolno-pomiarowych (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Stacja Chemiczno-Rolnicza);
 • służbach ochrony środowiska i jednostkach nadzorujących obiekty ochrony przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, parki narodowe i krajobrazowe);
 • jednostkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych związanych bezpośrednio i pośrednio z ochroną środowiska, w tym w laboratoriach biologicznych, wodno-ściekowych, odpadowych itp.;
 • zakładach przemysłowych jako specjalista do spraw ochrony środowiska;
 • zespołach specjalistów realizujących projekty i przygotowujących opracowania z zakresu ochrony środowiska.

     Co wyróżnia ochronę środowiska na UO?

Jeśli chcesz umieć i wiedzieć jak:

 • realizować zasady zrównoważonego rozwoju;
 • monitorować i określać uciążliwość zakładów przemysłowych dla środowiska, w tym dla jakości atmosfery, wód, gleb i organizmów żywych;
 • racjonalnie gospodarować odpadami i zapobiegać nadmiernemu ich powstawaniu;
 • gospodarować zasobami wodnymi i badać zjawiska związane z jej występowaniem w przyrodzie;
 • przeprowadzać rekultywację terenów przekształconych w wyniku działalności człowieka;
 • oceniać wiek i stan zdrowotny drzew oraz atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną krajobrazów;
 • prowadzić analizę ekotoksykologiczną wybranych komponentów środowiska;
 • przygotowywać opracowania środowiskowe;
 • chronić przyrodę i jej zasoby;  

to
wybierz studia na kierunku Ochrona Środowiska, gdzie poza wykładami, konwersatoriami i ćwiczeniami laboratoryjnymi wiele zajęć odbywa się w terenie.

 

Możliwość kontynuowania nauki na II. stopniu

Absolwent studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska może kontynuować naukę na kierunku ochrona środowiska II stopnia.O przyjęcia na kierunek ochrona środowiska studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: ochrona środowiska, chemia, farmacja, inżynieria środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia chemiczna, biologia, biotechnologia.

Informacja dla cudzoziemców

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier ochrony środowiska

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ochrona Środowiska jest przygotowany teoretycznie i w dużej mierze praktycznie do pracy w zakładach zajmujących się gospodarką odpadami, oczyszczaniem ścieków, rekultywacją gruntów; w laboratoriach mikrobiologicznych, biologicznych, biotechnologicznych i rolniczych; w jednostkach samorządowych (referaty ochrony środowiska), inspektoratach ochrony środowiska, inspektoratach sanitarnych, stacjach chemiczno-rolniczych, a także jednostkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska.

Efekty kształcenia

Student powinien zrealizować cały program kształcenia (zgodny z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) dla kierunku Ochrona Środowiska I stopnia, co oznacza, że musi zaliczyć wszystkie przedmioty harmonogramu studiów, w tym 6 tygodniową praktykę zawodową (Program studiów uchwalono w dniu 16 maja 2013 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego) oraz osiągnąć wszystkie efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 29/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29.05.2013 r.).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl