Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Odnawialne źródła energii (6-KRK-OZE-D35)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Studia na inżynierskim kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – inżyniera w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

Czego uczy się na odnawialnych źródłach energii?

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej (najczęściej projektu) i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru oraz praktyki zawodowe.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

Przedmioty podstawowe:

matematyka

chemia

ekologia

biologia

biogeologia

biofizyka

biochemia

Przedmioty kierunkowe:

mechanika i wytrzymałość materiałów

ekohydrologia

ekobudownictwo

ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych

energetyka słoneczna

planowanie przestrzenne w zrównoważonym rozwoju

podstawy mikrobiologii z elementami genetyki

ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wodnych

projektowanie obiektów energii przyjaznej środowisku

ekologiczne pompy ciepła

energia geotermalna jako ekologiczne źródło energii

biotechnologiczne przetwarzanie odpadów

biotechnologia i wykorzystanie biomasy

budownictwo pasywne

technologie uprawy i zbioru roślin energetycznych

Przedmioty kształcenia ogólnego:

technologie informacyjne

przedmiot humanistyczny (filozofia lub filozofia przyrody)

język obcy

praktyka zawodowa

Działalność studencka

W Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii działa Koło Naukowe „Reaktor” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska i z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Co można robić po uzyskaniu dyplomu inżyniera w zakresie OZE?

Absolwent kierunku inżynierskiego OZE przygotowany będzie merytorycznie do podjęcia studiów magisterskich na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym urządzenia wykorzystujące OZE, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką lub ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych. Absolwent będzie posiadał umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swej działalności zawodowej.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego: Biologia, Biotechnologia, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i OZE.

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości  języka polskiego odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku można uzyskać w sekretariacie Instututu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

Strona internetowa

http://iisib.wpt.uni.opole.pl/

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021
Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

Telefon kontaktowy

Telefon: (+48) (77) 401-60-50/6070 zadzwoń

Adres e-mail 

iisib@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier odnawialnych źródeł energii

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz innych przedmiotów specjalistycznych objętych programem studiów i wykazuje biegłość z wybranego kierunku studiów pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada także wiedzę specjalistyczną z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu pozyskiwania energii. Absolwent jest również przygotowany do poruszania się w obszarze nowych technologii i współczesnych metod wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, wynika to z charakteru studiów oraz profilu kształcenia w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w zakładach przemysłowych, administracji rządowej i samorządowej, w firmach zajmujących się instalacją i sprzedażą systemów odnawialnych źródeł energii, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Ponadto studia przygotowują absolwenta do projektowania inżynierskiego dowolnych urządzeń energetyki odnawialnej jak np. pomp ciepła, kolektorów słonecznych,paneli fotowoltaicznych czy małych elektrowni wiatrowych i wodnych. Absolwent przygotowany jest do wykonawstwa i eksploatacji urządzeń technicznych, pomiarów diagnostycznych, kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent ma wykształcone przyzwyczajenia do ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego. Absolwent ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Odnawialne źródła energii zatwierdzone Uchwałą nr 20/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. Program studiów określony Uchwałą nr 5/2012-2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 21 lutego 2013 r.
Student kierunku Odnawialne źródła energii powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia projektowe, zajęcia terenowe) i zaliczyć łącznie 4 tygodnie praktyki zawodowej w jednostkach zajmujących się Odnawialnymi źródłami energii. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia.
Student musi przygotować pracę inżynierską, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej, z zakresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy dyplomowej; 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
Absolwenci studiów I stopnia kierunku Odnawialne źródła energii otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i kierunkowych, niezbędnych dla absolwenta tego kierunku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl