Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (2-KRK-PEOW-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego uczy się na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej

Przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Absolwent, uwrażliwiony na potrzeby człowieka w różnych fazach życia (szczególnie dzieci i młodzieży), zdobywa umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających rozwój i funkcjonowanie w rolach życiowych.


Absolwent Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej posiada kompetencje specjalizacyjne:

  • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego
  • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
  • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczychi wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia)
  • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy
  • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych
  • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych
  • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego


 
Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

    współczesne problemy socjologii
    współczesne problemy psychologii rozwojowej i społecznej
    antropologia kulturowa
    pedagogika ogólna
    andragogika
    pedagogika porównawcza
    pedeutologia

Dla specjalności Pedaogigka opiekuńczo-wychowawcza  to m.in.

    formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
    teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
    pedagogika rodziny
    rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze
    diagnozowanie opiekuńcze i wychowawcze
    organizacje pozarządowe i wolontariat w systemie opieki
    poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej na stanowisku: pedagoga, opiekuna, wychowawcy. Zdobywa uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w: placówkach i instytucjach realizujących zadania z zakresu opieki i wychowania, w tym m.in. w: szkołach, internatach, bursach, świetlicach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 
Komisja rekrutacyjna
UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

 
Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie i na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w określonej dziedzinie

Uprawnienia zawodowe:

1.Absolwent posiada kwalifikacje ma przygotowanie do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w różnych środowiskach i instytucjach wychowania bezpośredniego i pośredniego 2.Absolwent posiada uprawnienia - do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz kompensacyjnej i profilaktycznej na stanowisku: opiekuna, wychowawcy, opiekuna-wychowawcy, w rodzinnych oraz instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także z osobami dorosłymi, w tych placówkach wsparcia dziennego, jakie realizują zajęcia z zakresu opieki i wychowania; - jest kompetentny w zakresie diagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, projektowania zmian i modernizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, kierowania i ewaluacji ich działalności; - potrafi rozpowszechniać wiedzę o procesie opiekuńczo-wychowawczym i jego specyfice, jest kreatywny w organizowaniu rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej w środowiskach wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego. 3.Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: •organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego adekwatnie do warunków i potrzeb środowiska, •organizowania i realizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych adekwatnie do warunków i potrzeb danej instytucji, •organizacji działalności opiekuńczej i wychowawczej na poziomie samorządowym i państwowym oraz w strukturach pozarządowych •kierowania zmianami w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w środowisku lokalnym (organizacji instytucji wspierających rodzinę w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci i młodzieży), •koordynacji działań i zarządzania instytucjami opieki i wychowania oraz organizacjami trzeciego sektora, •tworzenia i realizacji projektów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziny, związanych z organizacją czasu wolnego i działalnością profilaktyczną i kompensacyjną w środowisku, •przygotowania do uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych, •prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz działań kompensacyjnych wobec dzieci i młodzieży, a także dorosłych w placówkach pozaszkolnych, •organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania.

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl