Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna (2-KRK-PEOWT-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent posiada kwalifikacje ma przygotowanie do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak i z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi 2. Absolwent posiada uprawnienia - do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz terapeutycznej, kompensacyjnej i profilaktycznej na stanowisku: opiekuna, wychowawcy, opiekuna-wychowawcy, w rodzinnych oraz instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także z osobami dorosłymi, w tych placówkach wsparcia dziennego, jakie realizując zajęcia z zakresu terapii zajęciowej; - jest kompetentny w zakresie diagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, projektowania zmian i modernizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, kierowania i ewaluacji ich działalności; - potrafi rozpowszechniać wiedzę o procesie opiekuńczo-wychowawczym i jego specyfice, jest kreatywny w organizowaniu rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej w środowiskach wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego. 3. Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: • organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego adekwatnie do warunków i potrzeb środowiska, • organizowania i realizacji zajęć terapeutycznych z zakresu terapii zajęciowej adekwatnie do warunków i potrzeb danej instytucji, • badania i diagnozowania potrzeb opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, • organizacji działalności opiekuńczej i wychowawczej na poziomie samorządowym i państwowym oraz w strukturach pozarządowych • kierowania zmianami w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w środowisku lokalnym (organizacji instytucji wspierających rodzinę w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci i młodzieży), • koordynacji działań i zarządzania instytucjami opieki i wychowania oraz organizacjami trzeciego sektora, • tworzenia i realizacji projektów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziny, związanych z organizacją czasu wolnego i działalnością profilaktyczną i terapeutyczną w środowisku, • przygotowania do uczestnictwa w kulturze dzieci młodzieży i dorosłych, • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz działań kompensacyjnych i zajęć terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży a także dorosłych w placówkach pozaszkolnych, • organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl