Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną (2-KRK-PEOWZT-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego uczy się na Pedagogice opiekuńczo-wychowawczej z terapeutyczną

Przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przewlekle chorych oraz dotkniętych niepełnosprawnościami.

Absolwent, uwrażliwiony na potrzeby człowieka w różnych fazach życia (szczególnie dzieci i młodzieży), zdobywa umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Absolwent Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie :

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego oraz instytucjach i placówkach zajmujących się specjalistyczną opieką i terapią dzieci i młodzieży

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych i terapeutycznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia osób z różnego rodzaju deficytami)

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizacji zadań specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego i socjalnego,

 • prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wynikających np. z zaniedbania wychowawczego, trudności w uczeniu się, przewlekłej choroby, niepełnosprawności)

 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych i terapeutycznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia osób z różnego rodzaju deficytami)

 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do psychologii
 • współczesne nurty i kierunki pedagogiczne
 • socjologia wychowania
 • pedagogika społeczna
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • komunikacja społeczna


Dla specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna to m. in.:

 • pedagogika opiekuńcza
 • podstawy pedagogiki specjalnej i terapeutycznej
 • psychopedagogiczne podstawy terapii
 • wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • metodyka pracy terapeutycznej

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty ( m.in. w świetlicach, szkołach, internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

Działalność studencka

Studenci rozwijają swoje zainteresowania naukowe w działających przy INP studenckich kołach naukowych: Pedagogiki Porównawczej, Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Pracy Socjalnej, Koła Studentów Gerontopedagogiki, Koło Pedagogiki Krytycznej, Forum Krytyki Artystycznej. Uczestniczą również w ogólnouczelnianych zespołach: Chórze Akademickim Uniwersytetu Opolskiego, Orkiestrze Kameralnej, teatralnych i kabaretowych zespołach studenckich oraz różnych sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Praca socjalna, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Psychologia, Nauki o rodzinie, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym, Teologia.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent posiada przygotowanie do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak i z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi 2. Absolwent posiada uprawnienia - do pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej, kompensacyjnej i profilaktycznej na stanowisku: opiekuna, wychowawcy, opiekuna-wychowawcy, w rodzinnych oraz instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, a także w placówkach wsparcia dziennego realizujących zajęcia z zakresu terapii zajęciowej; - jest kompetentny w zakresie diagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, projektowania zmian i modernizacji placówek, kierowania ich działalnością oraz ewaluacji; - potrafi rozpowszechniać wiedzę o procesie opiekuńczo-wychowawczym i jego specyfice, jest kreatywny w organizowaniu rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej w środowiskach wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego. 3. Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: • organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego adekwatnie do warunków i potrzeb środowiska, • organizowania i realizacji zajęć terapeutycznych z zakresu terapii zajęciowej adekwatnie do warunków i potrzeb danej instytucji, • badania i diagnozowania potrzeb opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, • organizacji działalności opiekuńczej i wychowawczej na poziomie samorządowym i państwowym oraz w strukturach pozarządowych • kierowania zmianami w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w środowisku lokalnym (organizacji instytucji wspierających rodzinę w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci i młodzieży), • koordynacji działań i zarządzania instytucjami opieki i wychowania oraz organizacjami trzeciego sektora, • tworzenia i realizacji projektów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziny, związanych z organizacją czasu wolnego i działalnością profilaktyczną i terapeutyczną w środowisku, • przygotowania dzieci młodzieży i dorosłych do uczestnictwa w kulturze, • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz działań kompensacyjnych i zajęć terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży a także dorosłych w placówkach pozaszkolnych, • organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.V.2017r. w sprawie zatwierdzania efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018.

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: Student posiada elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej; podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów; posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.
Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych: Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl