Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (2-KRK-PEPPDZ-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

może ubiegać się o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie licencjackim.

Uprawnienia zawodowe:

- absolwent ma przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do pracy z młodzieżą i dorosłymi - absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu doskonalenia zawodowego, poradnictwa i reorientacji zawodowej, w szkołach, w zakładach pracy (np. w dziale naboru i doboru kadr pracowniczych, nadzoru i zarządzania, higieny pracy) na stanowiskach, na których nieodzowna jest wiedza o psychicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach procesu pracy i kształtowania osobowości - posiada kompetencje specjalizacyjne: * absolwent potrafi organizować i kierować formami szkoleń * absolwent potrafi pełnić zadania menadżera w systemie zarządzania jakością, higieny pracy oraz naboru i selekcji pracowników * absolwent posiada umiejętności w zakresie udzielania wsparcia i pomocy w wyborze zawodu, * posiada umiejętności diagnozowania i prognozowania zjawisk patologii, potrzeb i oczekiwań pracowników, poziomu zadowolenia i identyfikacji z organizacją * posiada umiejętności organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec kontrkultur pracowniczych.

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria). Program studiów zgodny ze standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika (stan na dzień 13.02.2007 r., zał. 78). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem z oceną lub tylko zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia. Student musi napisać pracę dyplomową w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy dyplomowej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl