Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną (2-KRK-PEPPWEA-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych kształcących nauczycieli. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci mają możliwość w ramach Erasmusa kontynuować naukę w krajach Unii Europejskiej. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach, żłobkach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną

Zmieniający się świat wymusza dostrzeganie roli edukacji od najwcześniejszych lat jako konieczność zjawiska, który umożliwia wielowymiarowy rozwój osobowości jednostki. Edukacja w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym staje się najważniejszym wskaźnikiem rozwoju i kapitału ludzkiego. Współczesne kierunki rozwoju dziecka ukazują możliwości stymulowania zdolności, procesów intelektualnych i emocjonalnych poprzez edukację artystyczną. Muzyka, plastyka, teatr to formy pobudzające mózg dziecka do tworzenia sieci neuronalnych, które odgrywają decydującą rolę w rozwoju potencjału tkwiącego w dziecku. Kształcenie na tej specjalności opiera się na interdyscyplinarnej wiedzy, warsztatach twórczych i artystycznych. Zajęcia w ramach studiów koncentrują się na kształtowaniu kompetencji, które związane są z rozwojem poznawczym studentów, umiejętnościami komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem grupy dzieci, metodyki nauczania, kreatywności i nieszablonowego myślenia, diagnostyki, a także organizowania procesów edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny psychologii, medycyny, socjologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje artystyczne (muzyka, plastyka, teatr). Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie.

Wybrane przedmioty na tej specjalności

Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
Warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne,
Elementy rytmiki i tańca w edukacji elementarnej,
Metodyka teatru dziecięcego,
Metodyka edukacji polonistycznej,
Metodyka edukacji matematycznej,
Metodyka wychowania w przedszkolu,
Dydaktyka gier i zabaw,
Reżyseria teatru dziecięcego,
Edukacja medialna w kształceniu elementarnym,
Diagnozowanie dzieci,
Stymulowanie zdolności.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną ma możliwość podjęcia pracy: w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego; w szkole podstawowej jako nauczyciel w klasach I-III, oraz prowadzenia zajęć artystycznych; w ośrodkach kulturalnych, młodzieżowych domach kultury do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; ma możliwość organizowania przedszkoli społecznych, prywatnych oraz działalności artystycznej w środowisku.

Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną może kontynuować naukę na następujących kierunkach/specjalnościach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku/specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

S
ekretarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

• Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne, merytoryczne i praktyczne. • Absolwent nabywa pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej. • Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć artystycznych w przedszkolu i szkole podstawowej. • Absolwent posiada następujące kompetencje szczegółowe: - Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka (ucznia) oraz udzielania pomocy rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka. - Posiada wiedzę oraz umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej oraz metodyk szczegółowych, zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. - Zna klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania (kształcenia); potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać. - Potrafi projektować i prowadzić badania diagnostyczne, uwzględniające specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego. - Zna struktury i funkcje systemu edukacji: podstaw prawnych, celów, organizacji oraz funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. - Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, potrafi udzielić pierwszej pomocy. - Zna metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. - Posiada wiedzę z zakresu innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizacji własnej pracy. - Potrafi dokonywać obserwacji zdarzeń pedagogicznych, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i aksjologicznej oraz proponować rozwiązania sytuacji problemowych. - Potrafi projektować i prowadzić badania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), a także planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. - Potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) i grupy. - Potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. - Potrafi wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w pracy dydaktycznej. - Potrafi rozwijać kompetencje dzieci (uczniów), w szczególności kreatywność, innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów. - Potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące dzieci (uczniów) do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia i wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania dzieci (uczniów) w ich pracy nad własnym rozwojem. - Potrafi wykorzystywać w pracy z dzieckiem (uczniem) informacje uzyskane na jego temat od specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza) i rodziców. - Potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu. - W zakresie kompetencji społecznych ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych); jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela; ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka; ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze); jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola i szkoły.

Efekty kształcenia

Efekty dla kierunku Pedagogika specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018. Ogólne i szczegółowe efekty kształcenia zgodne są standardami kształcenia nauczycieli – podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl