Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna (2-KRK-PEPR-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego uczy się na pedagogice resocjalizacyjnej

Specjalność „pedagogika resocjalizacyjna” przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Studia umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa.

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej (np.: sąd, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej, itp.).


Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej posiada kompetencje specjalizacyjne:

  • umiejętności metodyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym,
  • umiejętności w zakresie stosowania technik psycho i socjoterapeutycznych w terapii uzależnień,
  • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznej,
  • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,
  • umiejętności w zakresie tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych,
  • zdolność funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym).


 
Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

    współczesne problemy socjologii
    logika,
    metodologia badań społecznych,
    współczesne koncepcje filozofii i etyki,
    wpółczesne problemy psychologii rozwojowej i społecznej,
    antropologia kulturowa,
    pedagogika ogólna,
    pedeutologia,
    andragogika,
    pedagogika porównawcza.


Dla specjalności:

    współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej,
    diagnoza nieprzystosowania społecznego,
    psychopatologia,
    profilaktyka nieprzystosowania społecznego,
    strategie wychowania resocjalizującego,
    praca terapeutyczna z uzależnionymi,
    arteterapia,
    socjoterapia.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia społecznego.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 
Komisja rekrutacyjna
UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

Strona internetowa:

www.inp.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

1.Absolwent posiada kwalifikacje - posiada przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie oraz osobami dorosłymi przejawiającymi symptomy niedostosowania i wykolejenia społecznego. 2. Absolwent posiada uprawnienia - posiada uprawnienia do podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych: jednostkami zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi, wymagającymi specjalistycznej pomocy, opieki i wsparcia. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w instytucjach resocjalizacyjnych oraz w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, tj. szkoła, schroniska dla nieletnich, pogotowia opiekuńcze, instytucje terapeutyczne zwłaszcza ukierunkowane na leczenie uzależnień oraz zaburzeń zachowania, instytucje wsparcia społecznego, ośrodki interwencji kryzysowej, sądy, policja, zakłady poprawcze, placówki odwykowe. 3.Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: - umiejętności metodycznych w zakresie pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym; - umiejętności stosowania technik psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych i kulturoterapeutycznych w działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej; - wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi demoralizacją i uzależnieniami; - umiejętności w zakresie tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych o charakterze dewiacyjnym; - pracy w różnych formach działalności środowiskowej, w tym: organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, współpraca z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i przestępczością oraz niedostosowanymi społecznie.

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl