Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (2-KRK-PEPRPS-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego uczy się na pedagogice rezocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną ?

Specjalność „pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną” przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Odpowiedni wybór kursów zmiennych daje szansę studentom na poszerzenie kompetencji i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami. Studia umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

  • diagnozowania i prognozowania zjawisk patologicznych w skali indywidualnej i społecznej,
  • umiejętności metodycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym i terapeutycznym,
  • umiejętności stosowania psycho-, socjo- i kulturotechniki,
  • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania zjawiskom marginalizacji i patologii społecznej,
  • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją, umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec grup funkcjonujących w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi,
  • umiejętności funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym),
  • kompetencji interpersonalnych i autokreacyjnych.


 
Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

    wprowadzenie do pedagogiki
    wprowadzenie do psychologii
    filozofia
    socjologia
    teoretyczne podstawy kształcenia
    pedagogika społeczna
    teoretyczne podstawy wychowania
    socjologia wychowania
    komunikacja społeczna

 
Dla specjalności:

    pedagogika resocjalizacyjna,
    podstawy prawne resocjalizacji,
    psychopatologia,
    diagnostyka pedagogiczna,
    profilaktyka społeczna,
    problemy uzależnień,
    pedagogika specjalna,
    metodyka wychowania resocjalizującego,
    penitencjarystyka,
    terapia w resocjalizacji.

Co można robić po tych studiach?Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia.

Absolwent jest przygotowywany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej, takich jak sąd (jako kurator sądowy), instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe, schroniska dla nieletnich, Ochotnicze Hufce Pracy, pogotowia opiekuńcze, policja, placówki odwykowe i terapeutyczne, zakłady poprawcze, zakłady karne.

Działalność studencka

W Instytucie Nauk Pedagogicznych działa Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy”. Od 2009 roku opiekunem naukowym Koła jest dr Mariusz Snopek. Działalność Kola jest wielokierunkowa, celem jest poszerzanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, jak również łączenie teorii z praktyką poprzez aktywny kontakt z instytucjami resocjalizacyjnymi. Prace Koła ukierunkowane są szczególnie na rozpoznawanie funkcjonowania zakładów karnych. Podejmowane były między innymi następujące działania: organizowanie „Wieczorów filmowych", podczas których oglądane są filmy o tematyce więziennej oraz dyskusje na ten temat, przygotowanie referatów, prelekcji, wystąpień dotyczących tematyki resocjalizacyjnej, organizowanie „wycieczek" do różnych instytucji i placówek resocjalizacyjnych (ZK, Policja itp.), organizowanie wystaw twórczości więziennej i koncertów zespołów muzycznych funkcjonujących w zakładach karnych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika resocjalizacyjna, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

UO ul. Oleska 48, Instytut Nauk Pedagogicznych , pokój 308 ( III piętro )  , pon - pt  godzina 9:00 - 15:00 , telefon 77 452 74 30

 

 
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 
Kierunki pokrewne

Praca socjalna, Psychologia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Nauki o rodzinie, Prawo, Teologia, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi; 2. Absolwent posiada uprawnienia do pracy zawodowej w organach bezpieczeństwa publicznego, instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, które zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, koordynowaniem działań profilaktycznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup o cechach wykolejenia społecznego i nieprzystosowania. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy z nieletnimi, w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, tj. szkoła, schroniska dla nieletnich, pogotowia opiekuńcze, instytucje terapeutyczne zwłaszcza ukierunkowane na leczenie uzależnień oraz zaburzeń zachowania, instytucje wsparcia społecznego, ośrodki interwencji kryzysowej. 3. Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie: -diagnozowania i prognozowania zjawisk patologicznych w skali indywidualnej i lokalnej, -umiejętności organizacyjnych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, -tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zjawisk marginalizacji i patologii społecznej, -umiejętności metodycznych w pracy z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym i terapeutycznym, -umiejętności stosowania psycho, socjo i kulturotechniki, -wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją, -umiejętności tworzenia grup organizujących liderów młodzieżowych wokół działań samorozwojowych, -kompetencji interpersonalnych i autokreacyjnych.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.V.2017r. w sprawie zatwierdzania efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018.

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: Student posiada elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej; podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów; posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.
Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych: Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl