Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, sp. pracownik służb społecznych z językiem niemieckim

Pedagogika, sp. pracownik służb społecznych z językiem niemieckim (2-KRK-PSSZJN-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Pedagogika, specjalność Pracownik służb społecznych z językiem niemieckim posiada kompetencje specjalizacyjne: • Potrafi właściwie opisywać i diagnozować sytuacje, zjawiska i procesy społeczne w wymiarze indywidualnym, grupowym i w szerszych układach społecznych, stawiać na tym tle hipotezy i modele ich weryfikacji. • Zna podstawowe akty prawne, dotyczące praw człowieka, o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. • Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy. • Odwołując się do posiadanej wiedzy i wyników badań oraz analizy zastanej sytuacji potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego poradnictwa. • Posiada umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku rodzinnym, jak i społecznym. • Potrafi realizować zadania z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup w placówkach pomocowych, oświatowych, wychowawczych, interwencyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, w instytucjach opieki i wsparcia. • Potrafi organizować kontakty i współpracę placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych i z innymi służbami społecznymi. • Potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowoczesne formy i metody pracy z różnymi kategoriami podopiecznych. • Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym także podstawowe umiejętności komunikacji w działaniu społecznym w języku niemieckim. • Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób i grup wykluczonych stając się ich rzecznikiem w warunkach zmian socjo-strukturalnych, politycznych i ekonomicznych. • Potrafi angażować i motywować klientów (osoby, grupy, społeczności) w starania na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl