Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Pedagogika (2-PRK-PED-N.M.2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą, dokładając wszelkich starań by studenci zdobywając kwalifikacje, zostali wyposażenie w kompleksową wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach, wykorzystując nowoczesne środki i metody dydaktyczne, pozwalające na wnikliwie analizowanie problemów i wyznań współczesnej pedagogiki. Instytut współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, organizowane są międzynarodowe obozy naukowe, ale również „staże” w Polsce (w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS+).

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i wypełniania zawodu z misją społeczną, spędzić interesująco i aktywnie okres studiów, zrealizować ciekawe praktyki zawodowe, pozwalające doskonalić swój przyszły warsztat pedagogiczny - to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Studia IIo na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów Iolub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznychi nauk humanistycznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, nauki o rodzinie, językoznawstwo czy kulturoznawstwo.

Czego się uczy na Pedagogice

Pedagogika jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródło również w filozofii, socjologii czy psychologii. Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki, kierunek i zawód na współczesne czasy.

W ramach studiów pedagogicznych studenci realizują: przedmioty podstawowe, kierunkowe, ogólnouczelniane, praktyczno-metodyczne oraz specjalizacyjne, w ramach wybranego modułu specjalistycznego (do wyboru od 2 semestru), w ramach którego mogą rozwijać i pogłębiać wiedzę specjalistyczną, umiejętności i kompetencje, przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 • Moduł specjalistyczny: animacja kultury z arteterapią (przygotowuje organizatorów i animatorów inicjatywo charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych oraz arteterapęutów mogących podjąć pracę róznymi metodami arteterapeutyczymi).

 • Moduł specjalistyczny: resocjalizacja z profilaktyką społeczną (przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

 • Moduł specjalistyczny: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną (przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi).

 • Moduł specjalistyczny: planowanie i zarządzanie w edukacji(przygotowuje osoby rozumiejące potrzeby pedagogiczne, instytucjonalne i środowiskowe do pracy administracyjnej w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych różnych typów i szczebli, organów prowadzących wspomniane placówki, placówek samorządowego i państwowego nadzoru oświatowego, pracowników fundacji i organizacji pozarządowych).

 • Moduł specjalistyczny:doradztwo zawodowe i edukacyjne(przygotowuje specjalistów w zakresie pedagogiki pracy, świadczących usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego, zorientowanego przede wszystkim na wsparciu w zakresie określania ścieżki edukacyjnej, planowania kariery zawodowej i życiowej, adaptacji na rynku pracy, a w szczególności wyboru zawodowego, doskonalenia i dokształcania zawodowego.

  Moduły nauczycielskie dostępne dla absolwentów studniów licencjackich nauczycielskich:

 • Moduł specjalistyczny: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną. Rozszerza i uzupełnia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje nabyte na studiach licencjackich z zakresu wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego. Ukierunkowany jest na na wyrównywanie braków rozwojowych, z wykorzystaniem elementów terapii pedagogicznej.

 • Moduł specjalistyczny: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnymRozszerza i uzupełnia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje nabyte na studiach licencjackich z zakresu wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego. Ukierunkowany jest na na współczesne tendencje w wychowaniu i kształceniu.

 • Moduł specjalistyczny:pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym  Rozszerza i uzupełnia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje nabyte na studiach licencjackich z zakresu wychowania przedszkolnego i pedagogiki małego dziecka. Ukierunkowany jest na na współczesne tendencje w wychowaniu i kształceniu.

Działalność studencka

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów (KNP) prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk pedagogicznych, poprzez rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu prowadzenia badań kultury i edukacji wśród młodzieży akademickiej. Poszczególne sekcje naukowe ukierunkowane są na działalność specjalistyczną, właściwą reprezentowanej subdyscyplinie pedagogicznej. W ramach Koła Naukowego Pedagogów funkcjonują następujące sekcje naukowe: Animatorów Kultury, PedagogikiOpiekuńczo-Wychowawczej, PedagogikiPracy, PedagogikiWczesnoszkolnej oraz PlanowaniaiZarządzaniaEdukacją. Swoje statutowe cele i zadania koło naukowe realizuje poprzez: organizację spotkań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla uczniów i studentów; prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; organizowanie i czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych; organizację i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, a także organizację i realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i charytatywnych w skali regionalnej i ponadregionalnej.

Co można robić po studiach

Absolwent studiów IIo na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu specjalistycznego powinien dysponować przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalizację pedagogiczną. Posiadać umiejętności: prowadzenia badań naukowych, projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczo-wychowawczych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji, być uwrażliwionym na potrzeby człowieka w różnych fazach życia, a także nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Absolwenci modułu specjalistycznego animacji kultury z arteterapią przygotowani są do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, do kreowaniu pozytywnego wizerunku pracy w instytucjach systemu edukacji pozaszkolnej, kultury i mediów, opieki, wsparcia i pomocy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, instytucjach samorządowych, organizacjach politycznych i pozarządowych.

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • diagnozowania i rozwiązywania problemów społeczno-kulturowych środowiska;

 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie animacji różnorodnych form pracy społeczno-kulturalnej;

 • kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturalnymi i wychowawczymi środowiska lokalnego;

 • wykorzystania kultury i sztuki w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracy i działalności instytucji pozaszkolnych, organizacji pozarządowych, organizacji politycznych oraz samorządu lokalnego;

 • aktywizacji amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.

Absolwenci modułu specjalistycznego: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapeutyczną przygotowani są do pracy opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej na stanowisku: pedagoga, opiekuna i wychowawcy. Absolwenci zdobywają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach realizujących zadania z zakresu opieki i wychowania, w tym m.in. w: szkołach, internatach, bursach, świetlicach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego;
 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia);
 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy;
 • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
 • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych;
 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Absolwenci modułu specjalistycznego  resocjalizacyjnaz profilaktyką społeczną posiadają kwalifikacje (mają przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia społecznego. Mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej (np.: sąd, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej itp.).

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • umiejętności metodycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym;
 • stosowania technik psycho i socjoterapeutycznych w terapii uzależnień;
 • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznej;
 • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,
 • umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych;
 • zdolności funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym).

Absolwenci modułu specjalistycznego planowanie i zarządzanie w edukacjiprzygotowani są do pracy zawodowej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych na stanowiskach administracyjnych związanych z planowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem placówkami - mają kompetencje do wspomagania w tych zadaniach dyrektora placówki. Mogą być zatrudnieni jako: sekretarze w szkole, referenci w zespołach administracyjno-ekonomicznych samorządów terytorialnych, a także jako pracownicy administracyjni w kuratorium oświaty oraz na stanowiskach administracyjnych w szkolnictwie wyższym.

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • diagnozowania potrzeb instytucji edukacyjnej i środowiska;
 • planowania działalności oświatowej, opiekuńczej i organizacyjnej w instytucji;
 • wspomagania kierowania zmianami w zakresie opieki i edukacji;
 • nadzorowania i zarządzania instytucjami edukacyjnymi;
 • tworzenia i realizacji projektów organizacyjnych w placówce;
 • prowadzenia sekretariatu i archiwum;
 • organizacji i aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz instytucji;
 • pozyskiwania środków finansowych na działalność edukacyjną i opiekuńczą.

Absolwenci modułu specjalistycznego doradztwo zawodowe i edukacyjne przygotowani są do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego, wspierającego wybory edukacyjno-zawodowe uczniów, jak również do pracy jako doradca zawodowy w instytucjach rynku pracy (w tym: publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych i doradztwa personalnego)

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • udzielania informacji o zawodach rynku pracy, o możliwościach kształcenia i doskonalenia poprzez różne formy szkoleń;

 • organizowania systemu informacji o zawodach, o rynku pracy oraz rynku usług edukacyjnych;

 • diagnozowania predyspozycjizawodowych i osobowych uczniów;

 • prowadzenia badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych;

 • organizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

 • udzielania porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji oraz podjęcie lub zmianę zatrudnienia.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pedagogiki

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.V.2017r. w sprawie zatwierdzania efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018.

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: Student posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk oraz rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych; posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, a także wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych; ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach; pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych; potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych; potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych oraz potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg oraz potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych kierując się przy tym zasadami etycznymi.

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych: Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie działalności pedagogicznej; angażuje się we współpracę ze środowiskiem; jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych; jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl