Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Pedagogika (2-PRK-PED-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: brak danych

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą, dokładając wszelkich starań by studenci zdobywając kwalifikacje, zostali wyposażenie w kompleksową wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach, wykorzystując nowoczesne środki i metody dydaktyczne, pozwalające na wnikliwie analizowanie problemów i wyznań współczesnej pedagogiki. Instytut współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, organizowane są międzynarodowe obozy naukowe, ale również „staże” w Polsce (w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS+).

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i wypełniania zawodu z misją społeczną, spędzić interesująco i aktywnie okres studiów, zrealizować ciekawe praktyki zawodowe, pozwalające doskonalić swój przyszły warsztat pedagogiczny - to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego się uczy na Pedagogice

Pedagogika jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródło również w filozofii, antropologii, socjologii czy psychologii. Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki, kierunek i zawód na współczesne czasy.

W ramach studiów pedagogicznych studenci realizują: przedmioty podstawowe, kierunkowe, ogólnouczelniane, praktyczno-metodyczne oraz specjalizacyjne, w ramach wybranego modułu specjalistycznego (do wyboru od 3 semestru), w ramach którego mogą rozwijać i pogłębiać wiedzę specjalistyczną, umiejętności i kompetencje, przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 • Moduł specjalistyczny: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną (przygotowuje do działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych oraz zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych).

 • Moduł specjalistyczny: resocjalizacja z profilaktyką społeczną (przygotowuje w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

 • Moduł specjalistyczny: animacja kultury zarteterapią (przygotowuje arteterapeutów, organizatorów i animatorów inicjatyw o charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych)

Działalność studencka

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów (KNP) prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk pedagogicznych, poprzez rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu prowadzenia badań kultury i edukacji wśród młodzieży akademickiej. Poszczególne sekcje naukowe ukierunkowane są na działalność specjalistyczną, właściwą reprezentowanej subdyscyplinie pedagogicznej. W ramach Koła Naukowego Pedagogów funkcjonują następujące sekcje naukowe: Animatorów Kultury, PedagogikiOpiekuńczo-Wychowawczej, PedagogikiPracy, Pedagogiki Wczesnoszkolnej oraz Planowania iZarządzania Edukacją. Swoje statutowe cele i zadania koło naukowe realizuje poprzez: organizację spotkań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla uczniów i studentów; prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; organizowanie i czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych; organizację i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, a także organizację i realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i charytatywnych w skali regionalnej i ponadregionalnej.

Co można robić po studiach

Absolwent studiów Io na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu specjalistycznego powinien dysponować przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalizację pedagogiczną. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji oraz być nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Absolwenci modułu specjalistycznego: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapeutyczną przygotowani są do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem, młodzieżą i osobami dorosłymi, także z różnego rodzaju trudnościami oraz deficytami rozwojowymi i społecznymi, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przewlekle chorych oraz dotkniętych niepełnosprawnościami.

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych np. socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego;
 • diagnozowania i prognozowanie zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizacja zadań specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego i socjalnego;
 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych i terapeutycznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym;
 • prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy.

Absolwenci modułu specjalistycznego: resocjalizacja z profilaktyką społeczną przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej dla dorosłych i dzieci, takich jak m. in. : zakład karny, zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, placówki wymiaru sprawiedliwości np. sąd (jako kurator sądowy) czy policyjna izba dziecka, jak również w instytucjach pomocy zajmujących się wsparciem społecznym czy w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk patologicznych w skali indywidualnej i społecznej;
 • umiejętności metodycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym i terapeutycznym;
 • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania zjawiskom marginalizacji i patologii społecznej;
 • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją;
 • umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec grup funkcjonujących w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi;
 • kompetencji interpersonalnych i autokreacyjnych.

Absolwenci modułu specjalistycznego: arteterapia z animacją kultury

przygotowani są do pracy zawodowej w instytucjach systemu edukacji pozaszkolnej, kultury i mediów, opieki, wsparcia i pomocy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach rozrywkowych (np. agencjach eventowych), warsztatach terapii zajęciowej, ogniskach pracy twórczej, świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, ośrodkach promocji zdrowia psychospołecznego.

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur;
 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • diagnozowania problemów społeczno-kulturowych środowiska;
 • animacji różnorodnych form pracy społeczno-kulturalnej;
 • prowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem takich dziedzin sztuki jak: plastyka, literatura, taniec, teatr, film;
 • kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturalnymi i wychowawczymi środowiska lokalnego.

Możliwości kontynuowania nauki na II. stopniu

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu specjalistycznego może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów IIo prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika (o modułach: animacja kultury z arteterapią, doradztwo zawodowe i edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, resocjalizacja z profilaktyką społeczną, planowanie i zarządzanie w edukacji, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną oraz kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym) oraz na kierunkach pokrewnych (realizując różńcie programowe)takich jak: praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie, politologia czy stosunki międzynarodowe.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl