Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim (2-PRK-PPWJA-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna spełnia kluczową rolę w rozwoju człowieka dając mu fundament do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na kolejnych szczeblach edukacji. Jest to również czas, w którym w sposób szczególny kształtują się zdolności językowe. Dowodzą tego między innymi badania z neurobiologii, które potwierdzają wyższą efektywność nauki języków obcych w okresie dzieciństwa. Współczesne uwarunkowania życia społecznego i przemian cywilizacyjnych wymagają od jednostki ludzkiej znajomości nie tylko języka ojczystego, lecz również obcego. Fakt ten doceniają kraje Unii Europejskiej, które tworzą szereg możliwości do prowadzenia zajęć w zakresie nauki języka obcego, wśród dzieci na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia na tej specjalności poszerzają podstawowy zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyposażają studentów w kompetencje metodyczne nauki języka angielskiego na tym szczeblu kształcenia w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent po ukończeniu studiów poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz językiem angielskim i nabywa wszechstronną wiedzę w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia uczą tego, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów metodyczno-praktycznych. W kształceniu duży nacisk położony jest na rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych języka angielskiego i ojczystego. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje nauczycielskie i pedagogiczne w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz nauczania języka angielskiego na szczeblu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Wybrane przedmioty

    Pedagogika przedszkolna,
    Pedagogika wczesnoszkolna,
    Psychologia rozwojowa,
    Metodyka wychowania w przedszkolu,
    Edukacja polonistyczna,
    Edukacja środowiskowa,
    Gramatyka języka angielskiego,
    Umiejętności zintegrowane z języka angielskiego,
    Konwersacje w języku angielskim,
    Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.

 Co można robić po studiach?

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwości podjęcia pracy w placówkach przedszkolnych różnego typu, w klasach I-III szkoły podstawowej oraz jako nauczyciel języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 

Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej. 
 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, może kontynuować naukę na następujących kierunkach/specjalnościach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.  

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim, można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

Sekretarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat z pedagogiki

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykszt. wyższego na poziomie licencjackim

Uprawnienia zawodowe:

• Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne, merytoryczne i praktyczne. • Absolwent nabywa pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej. • Absolwent posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. • Absolwent posiada następujące kompetencje szczegółowe: - Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka (ucznia) oraz udzielania pomocy rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka. - Posiada wiedzę oraz umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej oraz metodyk szczegółowych, zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. - Zna klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania (kształcenia); potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać. - Potrafi projektować i prowadzić badania diagnostyczne, uwzględniające specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego. - Zna struktury i funkcje systemu edukacji: podstaw prawnych, celów, organizacji oraz funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. - Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, potrafi udzielić pierwszej pomocy. - Zna metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. - Posiada wiedzę z zakresu innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizacji własnej pracy. - Potrafi dokonywać obserwacji zdarzeń pedagogicznych, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i aksjologicznej oraz proponować rozwiązania sytuacji problemowych. - Potrafi projektować i prowadzić badania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), a także planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. - Potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) i grupy. - Potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. - Potrafi wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w pracy dydaktycznej. - Potrafi rozwijać kompetencje dzieci (uczniów), w szczególności kreatywność, innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów. - Potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące dzieci (uczniów) do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia i wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania dzieci (uczniów) w ich pracy nad własnym rozwojem. - Potrafi wykorzystywać w pracy z dzieckiem (uczniem) informacje uzyskane na jego temat od specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza) i rodziców. - Potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu. - W zakresie kompetencji społecznych ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych); jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela; ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka; ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze); jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola i szkoły.

Efekty kształcenia

Efekty dla kierunku Pedagogika specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018. Ogólne i szczegółowe efekty kształcenia zgodne są standardami kształcenia nauczycieli – podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl