Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Literaturoznawstwo > PhD programme in English language and literature

PhD programme in English language and literature (1-PRK-PHD-L-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: angielski

Wymagane dokumenty

a. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b. kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e) informacja o znajomości języków obcych;

f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g) życiorys;

h) propozycja projektu badawczego zaakceptowana przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora;

i) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

j) opinia samodzielnego pracownika naukowego na temat osiagnięćkandydata i predyspozycji do pracy naukowej:

k) egzemplarz pracy magosterskiej

l) list motywacyjny charakteryzujący zainteresowania naukowe kandydata i uzasadnienie wyboru studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa/literaturoznawstwa

Miejsce składania dokumentów

Dziekanat Wydziału Filologicznego, pokój 7,

Pl. Kopernika 11,

45-040 Opole,

Termin przyjmowania dokumentów

od 3 września 2018 do 14 września 2018 r. do godz. 14.00.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

20 września 2018 roku, sala 206, Collegium Maius

Termin ogłoszenia wyników do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

- strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl