Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pielęgniarstwo > Pielęgniarstwo, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Pielęgniarstwo, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne (14-PRK-PIEL-N.M.2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, który rozpoczął swoją działalność wraz z chwilą utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, tj. od 2003 roku.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę merytoryczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Czas trwania studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

 • 4 semestry,
 • plan studiów obejmuje 1450 godzin, w tym 590 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Uczelnia w pełni odpowiada za organizację i nadzór nad przebiegiem kształcenia teoretycznego i praktycznego. W ramach studiów studenci mają również możliwość odbywania bezpłatnych praktyk poza granicami kraju, dzięki czemu poznają specyfikę pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Europie. Studia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni łączą najlepsze tradycje zawodu pielęgniarki z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy.
 

Studia drugiego stopnia

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 •     wiedzę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
 •     znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.


2. W zakresie umiejętności potrafi:

 •     rozwiązywać problemy zawodowe,
 •     korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej,
 •     określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 •     prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności,
 •     organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
 •     organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 •     opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 •     opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 •     opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego, środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 •     inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.


3. W zakresie kompetencji społecznych:

 •     skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 •     posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.


Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia doktoranckich.

Możliwości zatrudnienia:

 •     świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia,
 •     samo zatrudnienie,
 •     kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych,
 •     zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,
 •     nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych,
 •     prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa,
 •     zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,
 •     pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 •     sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Pielęgniarstwa

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl