Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pielęgniarstwo > Pielęgniarstwo, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Pielęgniarstwo, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (14-PRK-PIEL-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Pielęgniarstwo jest kierunkiem który rozpoczął swoją działalność wraz z chwilą utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, tj. od 2003 roku.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę merytoryczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Czas trwania studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 • 6 semestrów,
 • plan studiów obejmuje 4750 godz., w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych)
 • Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

Uczelnia w pełni odpowiada za organizację i nadzór nad przebiegiem kształcenia teoretycznego i praktycznego. W ramach studiów studenci mają również możliwość odbywania bezpłatnych praktyk poza granicami kraju, dzięki czemu poznają specyfikę pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Europie. Studia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni łączą najlepsze tradycje zawodu pielęgniarki z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy.

Studia pierwszego stopnia

Studenci podczas studiów pierwszego stopnia nabywają podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych i społecznych, umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do sprawowania holistycznej opieki nad osobami dorosłymi i dziećmi, w zdrowiu i chorobie. Pielęgniarstwo jest tym kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się licznymi kompetencjami.

Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani są do:

 •     samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 •     udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 •     wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych,
 •     sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 •     współpracy w zespołach opieki zdrowotnej,
 •     edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 •     inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.


Absolwenci studiów pierwszego stopnia, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz prawo wykonywania zawodu (wydawane przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych), mogą samodzielnie realizować świadczenia w zakresie promowania i zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad człowiekiem chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Pielęgniarki/Pielęgniarze otaczają opieką dzieci, osoby dorosłe i w wieku podeszłym, w zdrowiu i chorobie.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej. Absolwent może podjąć pracę w placówkach ochrony zdrowia w Polsce, a także za granicą, może również prowadzić własną praktykę zawodową, ma również możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

 •     świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia,
 •     samo zatrudnienie,
 •     kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych,
 •     zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,
 •     nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych,
 •     prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa,
 •     zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,
 •     pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 •     sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Pielęgniarstwa

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zawodu. W zakresie wiedzy posiada: szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa; ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych; znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. W zakresie umiejętności potrafi: korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym; samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia, uwzględniając poszanowanie i respektowanie jego praw; organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach zakładów leczniczych oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. W zakresie kompetencji społecznych absolwent: skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem i jego rodziną; posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; posiada świadomość permanentnego, ustawicznego kształcenia się. Absolwent zgodnie z efektami uczenia się określonymi standardem kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (tj. z dnia 9 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 345) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, a także zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. z dnia 15 lipca 2011 r.,Dz. U. z 2011 r. poz.1039 z późn. zm.) w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, absolwent posiada uprawnienia do: wykonania określonych badań diagnostycznych i wystawiania skierowań na określone badania diagnostyczne; ordynowania leków zawierających określone substancje czynne (z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe) oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta.

Efekty kształcenia

Z dniem 1 października 2018 r. efekty kształcenia stały się efektami uczenia się – ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.). Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych prowadzące do uzyskania kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (tj. z dnia 9 stycznia 2018 r. Dz.U.2018, poz. 345) i określone Uchwałą nr 60 z dn. 19 września 2018r. Rady Wydziału Nauk Medycznych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w kadencji 2018- 2020 w sprawie uchwalenia Programu Kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku pielęgniarstwo w Wydziale Nauk Medycznych, w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu od roku akademickiego 2018/2019. Student jest zobowiązany do osiągniecia wszystkich zakładanych efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ujętych w programie kształcenia, co zostaje potwierdzone odpowiednim zaliczeniem przedmiotu/modułu (zaliczenie, zaliczenie na ocenę, egzamin). Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów/modułów ujętych w programie kształcenia dla danego semestru (za wyjątkiem praktyk zawodowych, które są rozliczane w systemie rocznym) zgodnie z obowiązującymi dla danego przedmiotu/modułu warunkami zaliczenia oraz kryteriami oceny. W czasie trwania ostatniego roku studiów student musi napisać prace dyplomową, która po pozytywnej jej ocenie przez promotora i recenzenta pozwala mu na przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Zdanie egzaminu dyplomowego jest podstawowym warunkiem ukończenia studiów. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, a jego przebieg jest zgodny z obowiązującym Regulaminem Studiów oraz Procedurą procesu dyplomowania stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dn. 15.01.2016r. w sprawie: Zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim.

W trakcie studiów student zrealizował ogółem 4750 godzin dydaktycznych, w tym 2450 godzin kształcenia teoretycznego i 2300 godzin kształcenia praktycznego (kształcenia klinicznego w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE) w:
– publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego (w tym podstawowa opieka zdrowotna i gabinety pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania),
– domach pomocy społecznej i żłobkach.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl