Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pielęgniarstwo > Pielęgniarstwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Pielęgniarstwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (14-PRK-PIEL-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, który rozpoczął swoją działalność wraz z chwilą utworzenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, tj. od 2003 roku.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę merytoryczną, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Czas trwania studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 • 4 semestry,
 • plan studiów obejmuje 1300 godzin, w tym 200 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 • Możliwość kontynuacji kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

Uczelnia w pełni odpowiada za organizację i nadzór nad przebiegiem kształcenia teoretycznego i praktycznego. W ramach studiów studenci mają również możliwość odbywania bezpłatnych praktyk poza granicami kraju, dzięki czemu poznają specyfikę pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Europie. Studia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni łączą najlepsze tradycje zawodu pielęgniarki z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy.
 

Studia drugiego stopnia

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 •     wiedzę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
 •     znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.


2. W zakresie umiejętności potrafi:

 •     rozwiązywać problemy zawodowe,
 •     korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej,
 •     określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 •     prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności,
 •     organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
 •     organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 •     opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 •     opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 •     opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego, środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 •     inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 •     skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 •     posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.


Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia doktoranckich.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej, co powoduje, iż absolwent może korzystać ze wspólnotowego rynku pracy i swobodnego przepływu osób zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

Możliwości zatrudnienia:

 •     świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia,
 •     samo zatrudnienie,
 •     kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych,
 •     zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,
 •     nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych,
 •     prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa,
 •     zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,
 •     pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 •     sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Pielęgniarstwa

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych: 1.1 W zakresie wiedzy zna: zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych; standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich; mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania; wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych; zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych; rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej; problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej; uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych; regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych; metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia; wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych; kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie; zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej; uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań; metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego. W zakresie umiejętności potrafi: 1.2 monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne; rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień; opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu; samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką; koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia; ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia; udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych; tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej; stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej; określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej; komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe; organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego; prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki; wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej; zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej; stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego. W zakresie kompetencji społecznych potrafi: 1.3 dokonywać krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych; formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgać porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; okazywać dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową; rozwiązywać złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań; ponosić odpowiedzialność za realizowane świadczenia zdrowotne; wykazywać profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. Absolwent zgodnie z efektami uczenia się określonymi standardem kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 497), a także zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. z dnia 15 lipca 2011 r.,Dz. U. z 2011 r. poz.1039 z późn. zm.) w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji posiada uprawnienia do: wykonania określonych badań diagnostycznych i wystawiania skierowań na określone badania diagnostyczne; ordynowania leków zawierających określone substancje czynne (z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe) oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty, ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta.

Efekty kształcenia

Z dniem 1 października 2019 r. efekty kształcenia stały się efektami uczenia się – Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.). Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych prowadzące do uzyskania kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (tj. z dnia 26 lipca 2019 r. Dz.U.2019 , poz. 1573 i określone uchwałą nr 240/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarnych drugiego stopnia dla naboru 2019/2020. Student jest zobowiązany do osiągniecia wszystkich zakładanych efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ujętych w programie studiów, co zostaje potwierdzone odpowiednim zaliczeniem przedmiotu/modułu (zaliczenie, zaliczenie na oceną, egzamin). Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów/modułów ujętych w programie studiów dla danego semestru, zgodnie z obowiązującymi dla danego przedmiotu/modułu warunkami zaliczenia oraz kryteriami oceny. W czasie trwania ostatniego roku studiów student musi napisać prace dyplomową, która po pozytywnej jej ocenie przez promotora i recenzenta pozwala mu na przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Zdanie egzaminu dyplomowego jest podstawowym warunkiem ukończenia studiów. Egzamin dyplomowy składa się z części teoretycznej, a jego przebieg jest zgodny z obowiązującym Regulaminem Studiów oraz Procedurą procesu dyplomowania stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dn. 15.01.2016r. w sprawie: Zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim.

W trakcie studiów student zrealizował ogółem 1305 godzin dydaktycznych, w tym 1105 godzin kształcenia teoretycznego oraz 200 godzin kształcenia praktycznego (kształcenia klinicznego w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE) w:
– publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego (w tym podstawowa opieka zdrowotna),
– uczelniach wyższych i szkołach policealnych o profilu medycznym .

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl