Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Położnictwo > Położnictwo, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Położnictwo, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne (14-PRK-PO-N.M.2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjat położnictwa.

Czego uczy się na kierunku położnictwo

1. W zakresie wiedzy posiada:

 • zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych,
 •     określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 •     prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej,
 •     organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej,
 •     organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji,
 •     wykorzystywać przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych (pielęgniarek i położnych),
 •     opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą,
 •     opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej,
 •     dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej,
 •     dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć oraz grupy odbiorców,
 •     przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 •     realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 •     przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 •     okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych,
 •     rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu,
 •     przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań,
 •     przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece,
 •     przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej,
 •     dba o wizerunek własnego zawodu.

Czas trwania studiów

 •  4 semestry,
 • plan studiów obejmuje 1505 godzin, w tym 700 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Położnictwa

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl