Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Położnictwo > Położnictwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Położnictwo, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (14-PRK-PO-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

 UWAGA: Ze względu na wypełnienie limitu rejestracja na ten kierunek zostaje wstrzymana.
W przypadku uwolnienia miejsc (rezygnacje) lub zmiany limitu miejsc będacych w dyspozycji Dziekana, może zostać wznowiona po 31 sierpnia.
Kandydaci, którzy zdążyli się zarejestrować i wnieść opłatę mogą złożyć dokumenty jako oczekujący w rezerwie albo wnioskować o zwrot opłaty.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjat położnictwa.

Czego uczy się na kierunku położnictwo

1. W zakresie wiedzy posiada:

 • zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych,
 •     określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 •     prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej,
 •     organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej,
 •     organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji,
 •     wykorzystywać przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych (pielęgniarek i położnych),
 •     opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą,
 •     opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej,
 •     dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej,
 •     dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć oraz grupy odbiorców,
 •     przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 •     realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 •     przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 •     okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych,
 •     rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu,
 •     przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań,
 •     przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece,
 •     przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej,
 •     dba o wizerunek własnego zawodu.

Czas trwania studiów

 •  4 semestry,
 • plan studiów obejmuje 1505 godzin, w tym 700 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Położnictwa

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, onkologii ginekologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii oraz metodologię badań naukowych. W zakresie umiejętności absolwent potrafi: rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki podejmowanych czynności zawodowych i warunków ich realizacji; prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki; stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej; opracowywać założenia polityki kadrowej odpowiednie do zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą, położniczo-neonatologiczną i ginekologiczną; stosować metody i techniki organizacji i zarządzania w badaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz usprawnianiu praktyki zawodowej położnej; planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy; określać standardy profesjonalnej opieki położniczej w okresie prekoncepcyjnym i okołoporodowym, opieki położniczej nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie oraz kobietą w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia, a także wdrażać je do praktyki zawodowej położnej; wykonywać podstawowe badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz ciąży niskiego ryzyka, a także wstępnie oceniać i opisywać wynik tego badania; opracowywać i wdrażać programy edukacji zdrowotnej, w tym prowadzić poradnictwo laktacyjne; prowadzić edukację terapeutyczną kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia; samodzielnie udzielać określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu opieki nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu, pacjentkami chorymi na cukrzycę i choroby nowotworowe narządów rodnych oraz piersi w różnych etapach tych chorób, a także świadczeń specjalistycznych z zakresu terapii bólu ostrego i przewlekłego; samodzielnie ordynować wybrane produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty albo zlecenia. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: krytycznej oceny działań własnych i współpracowników przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów; okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową; okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników; rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu położnej i wskazywania priorytetów w realizacji czynności zawodowych; ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie świadczeń zdrowotnych; wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. Absolwent zgodnie z efektami uczenia się określonymi standardem kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 497), a także zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039) w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie: ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty; ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty–jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Efekty kształcenia

Z dniem 1 października 2019r. efekty kształcenia stały się efektami uczenia się – Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.). Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych prowadzące do uzyskania kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573) i określone uchwałą nr 242/2019 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 25 września 2019r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku położnictwo, na Wydziale Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla naboru 2019/2020. Student jest zobowiązany do osiągniecia wszystkich zakładanych efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ujętych w programie studiów, co zostaje potwierdzone odpowiednim zaliczeniem przedmiotu/modułu (zaliczenie, zaliczenie na ocenę, egzamin). Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów/modułów ujętych w programie studiów dla danego semestru, zgodnie z obowiązującymi dla danego przedmiotu/modułu warunkami zaliczenia oraz kryteriami oceny określonymi w programie studiów. W czasie trwania ostatniego roku studiów student musi napisać prace dyplomową, która po pozytywnej jej ocenie przez promotora i recenzenta pozwala mu na przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Zdanie egzaminu dyplomowego jest podstawowym warunkiem ukończenia studiów. Egzamin dyplomowy jest egzaminem teoretycznym (forma ustna), a jego przebieg jest zgodny z obowiązującym Regulaminem Studiów Uniwersytetu Opolskiego oraz Procedurą procesu dyplomowania stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.01.2016 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim.

W trakcie studiów student zrealizował ogółem 1300 godzin dydaktycznych, w tym 1100 godzin kształcenia teoretycznego oraz 200 godzin kształcenia praktycznego (kształcenia klinicznego w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE) w:
- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego (w tym podstawowa opieka zdrowotna);
- domów pomocy społecznej, żłobkach;
- uczelniach wyższych i szkołach policealnych o profilu medycznym.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl