Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, stacjonarne II stopień, spec. EUROPA MASTER

Politologia, stacjonarne II stopień, spec. EUROPA MASTER (12-PRK-PO-EM-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

EUROPA MASTER jest unikatowym programem w zakresie studiów europejskich umożliwiającym uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja). Zajęcia dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Niemiec i Francji, będą prowadzone i administrowane wspólnie przez Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.

Program studiów

Studia EUROPA MASTER trwają 4 semestry. Program zajęć oferowany podczas pierwszego semestru studiów na Uniwersytecie Opolskim dotyczy podstawowych zagadnień z obszaru nauk o polityce, wymiaru społecznego i kulturowego integracji europejskiej oraz problematyki Europy Środkowej i Wschodniej. Językiem wykładowym w tym semestrze jest język angielski. Podczas drugiego semestru odbywanego przez uczestników na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, program studiów koncentruje się na kolejnych zagadnieniach z obszaru nauk o polityce, a także, w szczególności, na polityce europejskiej. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim oraz w języku angielskim dla uczestników posiadających niewystarczający poziom znajomości języka niemieckiego. Głównym przedmiotem trzeciego semestru studiów na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon jest prawo europejskie. Wszystkie przedmioty wykładane są wyłącznie po francusku. Czwarty semestr studiów jest przeznaczony na praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe, studenci sami wybierają uczelnię, w której piszą pracę i przystępują do egzaminów.

Finansowanie studiów

Okresy studiów odbywane przez studentów poszczególnych państw w uczelniach innych niż ich uczelnie macierzyste są zasadniczo finansowane ze środków programu Erasmus. Uczelnie partnerskie podejmują również działania na rzecz uzyskania dofinansowania z innych źródeł.

Wymagane dokumenty*

*Poniższe dokumenty aplikacyjne odnoszą się do etapu preselekcji. Kandydaci, którzy zostaną zaakceptowani do udziału w programie w fazie preselekcji, zarówno przez Uniwersytet Opolski, jak i uniwersytety partnerskie (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytet Burgundzki w Dijon) zostaną zaproszeni do udziału w dalszej procedurze rekrutacyjnej. W sprawie preselekcji (termin składania dokumentów do 15 maja 2021 r.) należy kontaktować się z dr Joanną Kulską email: jkulska@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty

Formularz aplikacyjny dla kandydatów

oraz

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • Tłumaczenie przysięgłe na język angielski dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

lub

  • Potwierdzony przez uczelnię macierzystą wykaz zaliczeń wskazujący na uzyskanie 135 ECTS do momentu aplikowania,
  • Potwierdzony przez uczelnię macierzystą Transcript of Records w języku angielskim wskazujący na uzyskanie 135 ECTS do momentu aplikowania,
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego (angielski i francuski).

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Politologii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują do pracy zawodowej w mediach, administracji samorządowej i rządowej, w działalności w partiach politycznych - szeroko rozumianej sferze publicznej. Kształci umiejętności analizy procesów, zjawisk i faktów oraz formułowania programów politycznych, organizowania kampanii wyborczych, kształtowania wizerunku politycznego oraz organizowania zbiorowych działań politycznych. Oprócz powyższych umiejętności i kwalifikacji studia sprzyjają zdobyciu ogólnej wiedzy o świecie - rzeczywistości społecznej, polityce, kulturze i gospodarce – kształtującej zdolność uczenia się, przystosowania do nowych wyzwań, które stawia współczesny globalizujący się świat

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Politologia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017. Program studiów określono Uchwałą nr 114/2018 Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.03.2018.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Europa Master zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl