Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Praca Socjalna (2-KRK-PPS-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego uczy się na kierunku Praca Socjalna?

Praca socjalna jest kierunkiem należącym do obszaru nauk społecznych, w znacznym zakresie korzystającym z dorobku nauk humanistycznych. Jest dyscypliną zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. Celem działań w pracy socjalnej są zmiany społeczne i rozwój społeczny, integracja społeczna oraz upodmiotowienie i wyzwolenie ludzi. Fundamentalne dla pracy socjalnej są zasady sprawiedliwości społecznej, praw człowieka, odpowiedzialności publicznej oraz szacunku dla różnorodności. Praca socjalna – na podstawie jej teorii, nauk społecznych i humanistycznych oraz wiedzy lokalnej – angażuje ludzi i struktury instytucjonalne w odpowiedzi na wyzwania życiowe i w celu zwiększania dobrostanu.

Studia na kierunku Praca socjalna przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, organizatorów i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych, poprawy jakości życia, a także do działania społecznego w różnorodnych grupach i środowiskach.

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku Praca socjalna posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazane Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320) - stan prawny obowiązujący na dzień 31 marca 2010 r., tj. w dniu wejścia w życie ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 229). W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pracownika socjalnego jest pod kodem 341205.

Absolwent kierunku Praca socjalna posiada kompetencje specjalizacyjne:

 •     Potrafi właściwie opisywać i interpretować lokalną i globalną politykę społeczną.
 • Zna podstawowe akty prawne, dotyczące socjalnych praw człowieka, o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.
 • Potrafi właściwie opisywać i diagnozować sytuacje, zjawiska i procesy będące przedmiotem zainteresowania pracy socjalnej w wymiarze indywidualnym, grupowym i w szerszych układach społecznych, stawiać na tym tle hipotezy i modele ich weryfikacji.
 • Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między nimi w obszarze problemów i kwestii społecznych (w skali lokalnej i globalnej), stanowiących przedmiot zainteresowania pracy socjalnej.
 • Potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych.
 • Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy.
 • Potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego poradnictwa społecznego.
 • Potrafi realizować zadania z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup w placówkach pomocowych, interwencyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego.
 • Potrafi wskazać instytucje pomocy społecznej w Polsce i w krajach UE oraz określić zakres ich kompetencji i rodzaje udzielanego wsparcia.
 • Biegle posługuje się w działaniu metodą projektów oraz potrafi realizować projekty także w skali międzynarodowej.
 • Potrafi organizować kontakty między instytucjami i organizacjami (krajowymi i zagranicznymi) dla właściwej realizacji projektów społecznych oraz tworzenia lokalnej sieci wsparcia.
 • Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób i grup wykluczonych stając się ich rzecznikiem w warunkach zmian socjo-strukturalnych, politycznych i ekonomicznych.
 • Potrafi angażować i motywować klientów (osoby, grupy, społeczności) w starania na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Praca socjalna może być zatrudniany w jednostkach pomocy społecznej, organizujących wsparcie dla osób, które wymagają pomocy z powodu: wieku, ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej – m.in. w: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach wsparcia dziennego, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach i domach dla bezdomnych oraz klubach samopomocy.

Absolwent studiów magisterskich kierunku Praca socjalna może pełnić różne role w wybranej dziedzinie aktywności zawodowej: wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej, kulturalnej, wspierającej w placówkach pomocowych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych oraz wspierających aktywności i rozwój jednostek, rodzin, szerzej społeczności lokalnych. Ponadto może pracować w organizacjach trzeciego sektora, np. realizując projekty socjalne sprzyjające zapobieganiu zjawisku wykluczenia lub zagrożenia wykluczeniem społecznym jednostek i rodzin. Może podejmować zadania w zakresie wspierania rodziny w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych lub specjalistycznej. Może być także zatrudniany w centrach aktywności lokalnej, placówkach opiekuńczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego lub równorzędnych ze względu na charakter wykonywanej pracy. Może być zatrudniany w socjalnych organizacjach pozarządowych realizujących misję pomocy i samopomocy w tym także tworzyć i rozwijać lokalne systemy wsparcia dla różnorodnych kategorii odbiorców oraz być organizatorem wolontariatu w środowisku lokalnym.

 
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów dla kierunku Praca socjalna

Ÿ  Teoria pracy socjalnej
Ÿ  Metodyka działań w pracy socjalnej
Ÿ  Diagnozowanie i interwencja w pracy socjalnej
Ÿ  Psychologiczne aspekty rozwoju jednostki i rodziny
Ÿ  Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
Ÿ  Globalne problemy i kwestie społeczne
Ÿ  Wartości i normy etyczne w pracy socjalnej
Ÿ  Projekty społeczne
Ÿ  Doskonalenie warsztatu badawczego pracownika socjalnego
Ÿ  Komunikacja w działaniu społecznym
Ÿ  Kompetencje społeczne i zawodowe pracownika socjalnego
Ÿ  Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej
Ÿ  Ochrona jednostki i rodziny w systemie pomocy społecznej
Ÿ  Planowanie rozwoju osobistego
Ÿ  Praca grupowa i kierowanie zespołem
Ÿ  Ekonomia społeczna i zarządzanie w pomocy społecznej

Działalność studencka

Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych działa w Zakładzie Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Jego opiekunem jest prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska. Koło powstało w 2006 r., a jego członkowie poznają charakter pracy pracowników socjalnych, ale przede wszystkim zdobywają umiejętności praktyczne, realizując wiele inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Koło Naukowe jest organizacją, która zrzesza, na zasadzie dobrowolności, studentów Uniwersytetu Opolskiego z kierunku Praca Socjalna.  Członkami Koła mogą być także studenci innych kierunków i specjalności. Są oni przyjmowani do Koła jako członkowie nadzwyczajni i nie mają czynnego głosu wyborczego. Koło działa nie zarobkowo na rzecz swoich członków, a swoją działalność opiera na społecznej ich aktywności.

W trakcie działalności Koła zmieniał się jego Zarząd, który wybierany jest co cztery lata. Pomimo zmian, główne założenia i cele pozostają nadal takie same. W każdym roku w Kole aktywnie działa duża liczba członków. Członkowie Koła mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, nabywania wiedzy z zakresu szeroko pojętej pracy socjalnej, którą następnie będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Działania podejmowane przez Koło są bardzo zróżnicowane i obejmują m.in. organizację warsztatów, wykładów, spotkań dyskusyjnych, konferencji naukowych oraz projektów socjalnych. Studenci zrzeszeni w Kole organizują również akcje i imprezy wspierające funkcjonowanie osób pochodzących z różnych środowisk. Koncentrują się głównie na dzieciach i osobach starszych. We wszystkich akcjach kładą nacisk na integrację międzypokoleniową i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zapraszamy na stronę internetową: http://pracasocjalna.uni.opole.pl/kolo/

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Praca socjalna można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 


 
Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Kierunki pokrewne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia, Pedagogika resocjalizacyjna, Nauki o rodzinie, Teologia, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z pracy socjalnej

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Praca socjalna posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazane Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593, z późn. zm.). W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pracownika socjalnego jest oznaczony kodem 341205. Absolwent kierunku Praca socjalna posiada następujące kompetencje: • Potrafi właściwie opisywać i interpretować lokalną i globalną politykę społeczną. • Zna podstawowe akty prawne, dotyczące socjalnych praw człowieka, o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. • Potrafi właściwie opisywać i diagnozować sytuacje, zjawiska i procesy będące przedmiotem zainteresowania pracy socjalnej w wymiarze indywidualnym, grupowym i w szerszych układach społecznych, stawiać na tym tle hipotezy i modele ich weryfikacji. • Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między nimi w obszarze problemów i kwestii społecznych (w skali lokalnej i globalnej), stanowiących przedmiot zainteresowania pracy socjalnej. • Potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych. • Potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy. • Potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego poradnictwa społecznego. • Potrafi realizować zadania z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup w placówkach pomocowych, interwencyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego. • Potrafi wskazać instytucje pomocy społecznej w Polsce i w krajach UE oraz określić zakres ich kompetencji i rodzaje udzielanego wsparcia. • Biegle posługuje się w działaniu metodą projektów oraz potrafi realizować projekty także w skali międzynarodowej. • Potrafi organizować kontakty między instytucjami i organizacjami (krajowymi i zagranicznymi) dla właściwej realizacji projektów społecznych oraz tworzenia lokalnej sieci wsparcia. • Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. • Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób i grup wykluczonych stając się ich rzecznikiem w warunkach zmian socjo-strukturalnych, politycznych i ekonomicznych. • Potrafi angażować i motywować klientów (osoby, grupy, społeczności) w starania na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów oraz problemów środowiska lokalnego. Absolwent może być zatrudniany w jednostkach pomocy społecznej, organizujących wsparcie dla osób, które wymagają pomocy z powodu: wieku, ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnej sprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej – m.in. w: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach wsparcia dziennego, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domach pomocy społecznej, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w placówkach specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, schroniskach i domach dla bezdomnych oraz w środowiskowych domach samopomocy. Może podejmować zadania w zakresie wspierania rodziny w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych lub specjalistycznej. Może być także zatrudniany w centrach aktywności lokalnej, placówkach opiekuńczych, placówkach służby zdrowia, opieki paliatywnej i hospicyjnej, edukacyjnych, resocjalizacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego lub równorzędnych ze względu na charakter wykonywanej pracy. Absolwent może być zatrudniany w socjalnych organizacjach pozarządowych, realizujących misję pomocy i samopomocy, w tym także tworzyć i rozwijać lokalne systemy wsparcia dla różnorodnych kategorii odbiorców oraz być organizatorem wolontariatu w środowisku lokalnym.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Praca socjalna zatwierdzone Uchwała nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018.
Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: Student posiada pogłębioną wiedzę o charakterze i specyfice pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej; rolę w walce z ekskluzją społeczną jednostki i rodziny; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o orientacjach badawczych, strategiach i metodach badań w obszarze nauk społecznych; posiada wiedzę na temat metod i technik prawidłowej komunikacji; zna metody, techniki i narzędzia stosowane w metodyce pracy socjalnej oraz zasady i normy etyczne wykonywania zawodu pracownika socjalnego; posiada gruntowną wiedzę na temat konstruowania i wdrażania projektów społecznych.
Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne; ma rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie planowania i organizowania sieci partnerów społecznych; posługuje się sprawnie obowiązującymi normami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi; posiada umiejętność metaanalizy działania społecznego; potrafi zgłaszać rozwiązania o charakterze innowacyjnym.
Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi współpracować w zespole; cechują go postawy szacunku dla różnorodności w odniesieniu do „ras”, kultur, religii, pochodzenia etnicznego, języka, płci, przynależności do różnorodnych mniejszości oraz zróżnicowanych zdolności; właściwie identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne; wyraża gotowość do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w pracy socjalnej; potrafi w sposób przedsiębiorczy wykorzystywać instrumenty pomocy społecznej w konstruowaniu i planowaniu działań społecznych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl