Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Praca socjalna (2-PPS-W-Z3)

I stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z pracy socjalnej

Dalsze studia:

absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie licencjac

Uprawnienia zawodowe:

absolwent posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Może być zatrudniony w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, domach pomocy społecznej ( dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle chorych somatycznie, dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób niepełnosprawnych fizycznie ) placówkach specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach readaptacji społecznej, placówkach dla osób bezdomnych, domach dziennego pobytu, ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych, ośrodkach wsparcia, placówkach interwencyjnych, placówkach socjalizacyjnych. - absolwent może być także zatrudniony, jako pracownik socjalny w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych czy resocjalizacyjnych, a także w socjalnych organizacjach pozarządowych. - absolwent może być zatrudniony we wszelkich niepublicznych instytucjach świadczących usługi socjalne w zakresie pracy socjalnej. 3. Posiadane kompetencje specjalizacyjne: - absolwent potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych, - absolwent potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy, - absolwent potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne - absolwent potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa społecznego, - absolwent potrafi realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pomocowych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego, - potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowoczesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych

Standardy nauczania

“Efekty kształcenia dla kierunku Praca Socjalna zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 IV 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.”

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl