Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Psychologia (2-KRK-PS-Z5)

jednolite magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje płatne studia niestacjonarne w systemie zaocznym. Zakres wiedzy na studiach niestacjonarnych odpowiada zakresowi wiedzy na studiach stacjonarnych. Absolwent studiów zaocznych posiada takie same uprawnienia jak absolwent studiów dziennych.Zajęcia na studiach zaocznych planowane są w weekend czyli w piątek od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele. Zjazdy są planowane co około 2 tygodnie.

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii oraz pracy w zawodzie psychologa praktyka poprzez udział w praktycznych i teoretycznych zajęciach.

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy ćwiczeniach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej (Biofeedback), eye tracker oraz lustro weneckie.

Działalność studencka

Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w ramach organizacji studenckich UO i Koła Naukowego Studentów Psychologii, które tworzą sekcje: badawcza, warsztatowo-szkoleniowa, psychologii praktycznej oraz psychologii sportu. Studenci naszego kierunku współpracują z fundacjami i stowarzyszeniami, aktywnie uczestniczą w życiu studenckim, organizują konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne. W ten sposób zwiększają swoje kompetencje i doświadczenie w działaniach społecznych oraz zawodowych.  

Czego się uczy na psychologii?


Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, emocje i motywacja, osobowość, różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką, diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny. Ponadto: techniki autoprezentacyjne, psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia konfliktów społecznych, negocjacje i mediacje, psychologia kliniczna, metody psychoterapii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym, interwencja kryzysowa, neuropsychologia.

Moduły kształcenia

Studenci psychologii na Uniwersytecie Opolskim mogą w trakcie studiów wybrać moduły, dzięki którym mają możliwość pogłębienia wybranego obszaru wiedzy i koncentracji na umiejętnościach mających znaczenie po ukończeniu studiów. Dzięki wyborowi odpowiedniego modułu, studenci przygotowują się na specyficzne wymagania stawiane przez rynek pracy w branżach, w których planują poszukiwać zatrudnienia. Moduły są wybierane przez studenta w zależności od jego zainteresowań i mogą być zmienione z początkiem nowego semestru. Zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych Instytut Psychologii oferuje:

Moduł pracy i organizacji

 Studenci wybierający moduł pracy i organizacji przygotowują się do wykonywania zawodu psychologa w środowisku organizacyjnym, doradztwie zawodowym, poradnictwie, czy działach związanych z reklamą i wizerunkiem. Nabywają umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozy procesów zachodzących w organizacjach, optymalizacji komunikacji między pracownikami, a także wystąpień publicznych i prowadzenia warsztatów.

W trakcie studiów studenci uczęszczają na zajęcia z zakresu umiejętności trenerskich i warsztatowych, rozwoju kariery oraz psychologii pracy i organizacji. Nabywają umiejętności projektowania i ewaluacji warsztatów, prowadzenia coachingu czy mediacji. W ramach modułu prowadzone są przykładowo przedmioty:

 • Indywidualny rozwój kompetencji pracownika
 • Motywacja w pracy
 • Psychopatologia w pracy
 • Badania rynku
 • Rekrutacja i selekcja
 • Diagnoza w pracy – ujęcie praktyczne

Absolwenci specjalizujący się w psychologii pracy i organizacji posiadają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, diagnozie potencjału pracowników, prowadzeniu rekrutacji i optymalizacji funkcjonowania firmy. Znajdują zatrudnienie w działach rekrutacji, HR, public relations i wielu innych.

Moduł kliniczny

 Studenci wybierający moduł kliniczny przygotowują się do pracy z pacjentami – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zgłębiają wiedzę oraz umiejętności związaną z profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych, a także psychologią zdrowia, społeczności i sportu.

W trakcie studiów studenci, którzy wybrali ścieżkę kliniczną uczestniczą w zajęciach dotyczących psychologii rodziny i społeczności, problemów i radzenia sobie, czy pomocy psychologicznej. Uczą się prowadzeniu wywiadu z pacjentem, stosowania narzędzi klinicznych i metod badawczych. Uczęszczają między innymi na następujące przedmioty:

 • Psychologia zdrowia w cyklu życia
 • Psychologia sportu i rekreacji
 • Trening rozwiązywania problemów społecznych
 • Uzależnienia – diagnoza i terapia
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Absolwenci psychologii, specjalizujący się w psychologii klinicznej mają wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę z pacjentem. Posiadają też podstawy wiedzy na temat nurtów teoretycznych oraz metod terapii niezbędne do rozpoczęcia drogi do zawodu psychoterapeuty. Studenci, którzy wybrali tę ścieżkę po opuszczeniu murów uczelni mogą znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia, poradniach, ośrodkach odwykowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, klubach sportowych, czy fundacjach.

Moduł nauczyciel psycholog

 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Instytut Psychologii UO przygotował również moduł kształcenia pozwalający spełnić wszystkie wymagane kryteria, które zostały określone w powyższym rozporządzeniu. Dzięki realizacji tego modułu student uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy jako psycholog szkolny. Szczegółowym celem kształcenia studentów w ramach tego modułu jest przygotowanie do pracy w systemie oświaty, w szczególności zdobywanie doświadczenia związanego z pracą opiekuńczo-wychowawczą, diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

 W ramach specjalizacji nauczycielskiej student odbywa zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii, a także metodyki nauczania. Uczy się dydaktyki, emisji głosu, dowiaduje się jak prowadzić zajęcia z dziećmi, ale przede wszystkim jak ich wspierać w trudnościach szkolnych.Student uzupełnia kształcenie psychologiczne o między innymi takie przedmioty jak:

 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty Psychologia wychowawcza i edukacji
 • Pedagogika dla psychologów

Nauczyciel psycholog, to osoba o wykształceniu psychologicznym i przygotowaniu pedagogicznym, zatem świetnie sprawdzi się w pracy w szkole podstawowej i średniej, przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych placówkach o charakterze edukacyjnym. Psycholog nauczyciel może również otworzyć prywatną praktykę, gdzie obok typowej terapii prowadzi zajęcia, którymi wspiera edukację dzieci.

Co po studiach?

 Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Studia dają uprawnienia do pracy na stanowisku psychologa we wszystkich placówkach (instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe i społeczne, media, poradnie psychologiczne, gabinety prywatne, szpitale, szkoły, zakłady wychowawcze i opiekuńcze, uczelnie, policja, więziennictwo, wojsko, itd.), w których zatrudniani są psychologowie. Absolwenci są przygotowani do działań diagnostycznych, doradczych, interwencyjnych i szkoleniowych w środowisku edukacyjnym, organizacji, biznesie, firmie consultingowej i doradczej. Absolwenci mogą być zatrudnieni w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapii nerwic, hospicja, domy opieki), w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych), ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym. Studia dają także przygotowanie do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Absolwenci psychologii są przygotowani do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

45-052 Opole, Plac Staszica 1

www.psychologia.uni.opole.pl

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać poprzez stronę www.rekrutacja.uni.opole.pl.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z psychologii

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku psychologia posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, wynikające z ustawy o zawodzie psychologa (Dz.U.2019.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów). Dodatkowo absolwent kierunku psychologia został wyposażony w wystarczające kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu psychologa w placówkach edukacyjnych i wychowawczych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późniejszymi zmianami Dz.U. 2019 poz. 465).

Standardy nauczania

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria). Program studiów zgodny ze standardami nauczania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia (rozporządzenie MENiS z dnia 12 lipca 2007r. Dz.U. z 2007 r. Nr 164, załącznik 96). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student powinien napisać pracę magisterską i przedstawić ją pod koniec X semestru promotorowi, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Instytutową Komisją podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej; 1/4 oceny egzaminu magisterskiego.

Efekty kształcenia

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria). Program studiów, zgodny ze standardami nauczania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Opolskiego uchwałą 49/2016-2020, z dnia 25.05.2017. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student powinien napisać pracę magisterską i przedstawić ją pod koniec X semestru promotorowi, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Instytutową Komisją podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej; 1/4 oceny egzaminu magisterskiego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl