Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > Pedagogika specjalna, profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Pedagogika specjalna, profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (2-PRK-PSP-S.L.3.PP)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

UWAGA !!!  - Kierunek uzyskał zgodę MNiSzW
(Zapisy na kierunek od 15.06.2018)

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć ciekawe praktyki i „staże”, w Polsce (część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS), to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego uczy się na pedagogice specjalnej, profil praktyczny?

Charakterystyka ogólna studiów

            Pedagogika specjalna stanowi dyscyplinę, której przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach rozwoju i w różnych okresach życia, osoby, które wskutek dysfunkcji i uszkodzeń mają trudności w wypełnianiu codziennych życiowych zadań i z uwagi na specyficzne potrzeby wymagają specjalistycznie przygotowanej kadry, w tym zwłaszcza kadry pedagogicznej, posiadającej kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Program kierunku Pedagogika specjalna wypełnia wymagania sformułowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (określone w standardach kształcenia nauczycieli), co oznacza, że zapewnia absolwentom uzyskanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela i uprawnienia pedagoga specjalnego.

Przebieg studiów:

Studia obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminarium licencjackie) oraz praktyki zawodowe.

Plan studiów zakłada, że student realizuje przedmioty pogrupowane w następujące moduły:

1. Moduł przedmiotów podstawowych: Wprowadzenie do psychologii, Wprowadzenie do socjologii, Wprowadzenie do filozofii, Podstawy komunikacji społecznej, Biomedyczne podstawy rozwoju, Wprowadzenie do pedagogiki, Psychologia rozwojowa i wychowawcza, Pedagogika społeczna, Teoretyczne podstawy socjalizacji i wychowania, Wprowadzenie do metodologii badań, Psychologia kliniczna, Wybrane zagadnienia psychopatologii, Wprowadzenie do pracy socjalnej.

2. Moduł przedmiotów kierunkowych: Podstawy prawne opieki nad osobami z niepełnosprawnością, Pedagogika specjalna, Podstawy dydaktyki, Podstawy neurofizjologii, Diagnostyka psychopedagogiczna, Etyka zawodu pedagoga specjalnego, Rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością, Pedagogika resocjalizacyjna, Kursy kierunkowe (student wybiera po jednym przedmiocie w każdym semestrze).

3. Moduł przedmiotów ogólnouczelnianych: Technologia informacyjna, Kurs humanistyczny (do wyboru), Wychowanie fizyczne, Kurs ogólnouczelniany (do wyboru), Lektorat, Seminarium dyplomowe, Kurs w języku obcym nowożytnym. Poza tym student otrzymuje punkty za przygotowanie i obronę pracy dyplomowej.

4. Moduł przedmiotów praktyczno-metodycznych: Metodyczne aspekty edukacji integracyjnej i włączającej, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Podstawy metodyki wychowania w okresie dzieciństwa, Metodyka nauczania i wychowania w okresie szkolnym, Warsztat pracy pedagoga specjalnego, Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Emisja i higiena głosu, Podstawy ergoterapii, Dydaktyka specjalna, Podstawy logopedii, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach kształcenia specjalnego, Podstawy kształcenia praktycznego.

5. Moduł przedmiotów specjalnościowych. Pod koniec drugiego semestru studenci wybierają jedną z trzech oferowanych  specjalności (specjalność powstanie gdy zapisze się na nią co najmniej 20 studentów):

1.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych.

3.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

W związku z tym, że kierunek Pedagogika specjalna to studia o profilu praktycznym, w programie kształcenia uwzględniono wymóg realizacji przez studentów co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych. Praktyki będą realizowane wg następującego planu:

 • praktyka w semestrze I  – 1 tydzień (30 godz.),
 • praktyka w semestrze II – 2 tyg. (60 godz.),
 • praktyka w semestrze III – 2 tyg. (60 godz.),
 • praktyka w semestrze IV – 3 tyg. (90 godz.),
 • praktyka w semestrze V (ciągła) – 4 tyg. (120 godz.),
 • praktyka w semestrze VI – 3 tyg. (90 godz.).

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

 • Absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 • Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w powyższych ośrodkach.
 • Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i innych placówkach oświatowych. 
 • Absolwent może być zatrudniony w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych i innych formach wychowania i kształcenia jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela (tzw. nauczyciel wspomagający).
 • Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach pozaoświatowych (np. prowadzonych przez organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, pomoc społeczną) przeznaczonych dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności na stanowisku pedagoga specjalnego.

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna posiada następujące kompetencje zawodowe:

 • uzyskuje wiedzę za zakresu nauk społecznych dotyczącą rozwoju i funkcjonowania człowieka, a szczególnie człowieka doświadczającego różnego typu zaburzeń rozwojowych, uszkodzeń czy dysfunkcji, powodujących jego niepełnosprawność.
 • posiada ukształtowane poczucie wrażliwości na powszechne i specyficzne potrzeby człowieka z niepełnosprawnością oraz zdobywa umiejętności praktyczne niezbędne w pracy psychopedagogicznej: opiekuńczo-wychowawczej i terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością.
 • uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności jej wykorzystania w zakresie diagnozowania stanu rozwojowego osób z niepełnosprawnością (zarówno zaburzeń, jak i potencjału rozwojowego) oraz prognozowania ich rozwoju, a także organizacji i realizacji specjalistycznych działań profilaktycznych, edukacyjno-wychowawczych, korekcyjno-rewalidacyjnych, wspierająco-pomocowych i innych w pracy z osobami z niepełnosprawnością na różnych etapach rozwoju w różnych placówkach oświatowych i pozaoświatowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • zdobywa szczegółowe kompetencje w zakresie wiedzy w obszarze przedmiotu i zadań pedagogiki specjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami nauki, wiedzy dotyczącej istoty, przyczyn i klasyfikacji niepełnosprawności, wiedzy dotyczącej metodycznych aspektów działań w zakresie opieki, wychowania, rewalidacji, rehabilitacji, korektury, terapii realizowanych w placówkach edukacyjno-oświatowych oraz pozarządowych
 • uzyskuje kompetencje w zakresie umiejętności, w tym na przykład umiejętności identyfikacji i samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zadań i problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, posługiwania się nowoczesnymi środkami technologicznymi we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju oraz wspomagania osoby z dysfunkcjami rozwojowymi i z zaburzeniami oraz z niepełnosprawnością w systemie edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej (w szkołach i placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych).
 • zdobywa umiejętności współpracy z rodziną i specjalistami w zakresie realizacji różnorodnych zadań w obszarze wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz ich przygotowania do samodzielnego i niezależnego (w granicach możliwości) funkcjonowania w rolach osobistych i społecznych z uwzględnieniem optymalizacji jakości ich życia.
 • zdobywa umiejętności metodyczne w zakresie planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji praktycznych działań opiekuńczo-wychowawczych i korekcyjno-rewalidacyjnych i innych (np. w zakresie stymulacji rozwoju czy organizacji casu wolnego) dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnego rodzaju niepełnosprawnością.
 • zdobywa umiejętności dotyczące projektowania własnego rozwoju i podejmowania zadań na rzecz samodoskonalenia i uczenia się przez całe życie, podwyższania poziomu własnych możliwości w zakresie działań niezbędnych zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym (co dotyczy między innymi umiejętności w zakresie komunikowania się, ochrony i emisji głosu, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej).
 • uzyskuje kompetencje społeczne determinujące efektywną pracę z osobami z niepełnosprawnością, w tym wrażliwość na potrzeby rozwojowe i życiowe osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, zrozumienie sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, życzliwość i otwartość na  drugiego człowieka, postawę bezwarunkowej akceptacji człowieka z niepełnosprawnością oraz przekonanie o potrzebie aktywnego upowszechniania pożądanych prospołecznych postaw środowiska akceptującego osoby z niepełnosprawnością.

Co można robić po tych studiach ?

Absolwent pedagogiki specjalnej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do organizowania opieki, wychowania i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Obecnie szkolnictwo dla osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej integracyjne i dlatego zmniejsza się liczba uczniów przebywających w szkołach segregacyjnych a zwiększa liczba osób niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Dlatego pedagog specjalny jest potrzebny we wszystkich typach szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież o różnych dysfunkcjach.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

 •  szkołach podstawowych (państwowych i niepublicznych),

 •  przedszkolach (państwowych i niepublicznych),

 •  ośrodkach wychowawczych rewalidacyjno-resocjalizacyjnych,

 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez organizacje pozarządowe,

 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez służbę zdrowia,

 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonych przez pomoc społeczną.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent ma możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, pedagogika (o różnych specjalnościach) i innych kierunkach studiów drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Pedagogiki specjalnej

Dalsze studia:

Student ma możliwość kontynuować kształcenia na poziomie studiów II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe: Absolwent zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli z 2012 r. ma pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. Absolwent, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017, poz. 1575), zdobywa następujące kwalifikacje: • do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. • do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w powyższych ośrodkach. • do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i innych placówkach oświatowych. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017, poz. 1578) absolwent Pedagogiki specjalnej może być zatrudniony w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych i innych formach wychowania i kształcenia jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach pozaoświatowych (np. prowadzonych przez organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, pomoc społeczną) przeznaczonych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na stanowisku pedagoga specjalnego. Posiadane kompetencje specjalizacyjne Absolwent zrealizował specjalizację: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobył umiejętności metodyczne w zakresie planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji praktycznych działań opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjno-rewalidacyjnych i innych (np. w zakresie stymulacji rozwoju czy organizacji czasu wolnego) osób z niepełnosprawnością intelektualną Posiada kompetencje społeczne determinujące efektywną pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym wrażliwość na ich potrzeby rozwojowe i życiowe oraz ich prawa, zrozumienie sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka, postawę bezwarunkowej akceptacji człowieka z niepełnosprawnością oraz przekonanie o potrzebie aktywnego upowszechniania pożądanych prospołecznych postaw środowiska akceptującego osoby z niepełnosprawnością.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna zatwierdzone Uchwałą nr 84/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.01.2018.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl