Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > Pedagogika specjalna, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne

Pedagogika specjalna, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne (2-PRK-PSP-S.M.5.PP)

jednolite magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: brak danych

Informacje ogólne

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć ciekawe praktyki i „staże”, w Polsce (część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS), to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Czego uczy się na Pedagogice specjalnej, studia jednolite magisterskie, profil praktyczny?

Charakterystyka ogólna studiów

Pedagogika specjalna stanowi dyscyplinę, której przedmiotem zainteresowania są osoby z niepełnosprawnościami na różnych etapach rozwoju i w różnych okresach życia, osoby, które wskutek dysfunkcji i uszkodzeń mają trudności w wypełnianiu codziennych życiowych zadań i z uwagi na specyficzne potrzeby wymagają specjalistycznie przygotowanej kadry, w tym zwłaszcza kadry pedagogicznej, posiadającej kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Program kierunku Pedagogika specjalna wypełnia wymagania sformułowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (określone w standardach kształcenia nauczycieli), co oznacza, że zapewnia absolwentom uzyskanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do zajmowania stanowiska nauczyciela i uprawnienia pedagoga specjalnego.

Przebieg studiów:

Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminarium dyplomowe) oraz praktyki zawodowe.

Plan studiów zakłada, że student realizuje przedmioty pogrupowane w następujące moduły:

1. Moduł przedmiotów podstawowych: Psychologia ogólna, Pedagogika ogólna, Socjologia, Filozofia, Biomedyczne podstawy rozwoju, Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, Procesy komunikacji społecznej, Pedagogika społeczna, Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Prawo oświatowe i podstawy prawe pracy pedagoga specjalnego, Kultura języka

2. Moduł przedmiotów kierunkowych: Podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Pedagogika specjalna, Teoretyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, Diagnostyka pedagogiczna, Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole, Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej, Szkoła jako środowisko wychowawcze, Specjalne potrzeby edukacyjne - aspekty pedagogiczne i prawne, Zaburzenia w rozwoju u dzieci i młodzieży, Teoretyczne podstawy edukacja integracyjnej i włączającej, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Opieka i wsparcie osób dorosłych z niepełnosprawnością, Podstawy logopedii, Metodologia badań pedagogicznych, Badania pedagogiczne w literaturze obcojęzycznej, Zaburzenia ze spektrum autyzmu, Psychospołeczne funkcjonowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością

3. Moduł przedmiotów dydaktyczno-metodycznych: Emisja głosu, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, Dydaktyka specjalna, Metodyczne aspekty edukacji integracyjnej i włączającej, Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, Projekty na rzecz inkluzji społecznej, Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej, Organizacja edukacji włączającej, Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych, Poradnictwo i praca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Podstawy kształcenia praktycznego

 4. Moduł przedmiotów do wyboru. W ramach tego modułu przygotowano szeroką ofertę przedmiotów do wyboru (student wybiera 17 przedmiotów z listy 47 przedmiotów) poszerzających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w trzech alternatywnych zakresach:

 • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pedagogiki leczniczo-terapeutycznej,
 • Pedagogiki resocjalizacyjnej.

Grupy powstaną w przypadku zapisania się do nich co najmniej 20 studentów.

5. Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego: Wychowanie fizyczne, Technologie informacyjne, Kursy zmienne ogólnouczelniane, Lektorat, Seminarium dyplomowe, Statystyka, Kurs w języku obcym nowożytnym.

 6. Praktyki. Student jest zobowiązany do realizacji ogółem 350 godzin praktyk zawodowych. Przewidziano 5 praktyk śródrocznych po 30 godz. w semestrach: III, IV, V, VI i VIII i 2 praktyki ciągłe po 100 godz., które będą się odbywały w okresie wakacyjnym lub we wrześniu, a są przypisane do semestru VII i IX.

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

 • Absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 • Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w powyższych ośrodkach.
 • Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i innych placówkach oświatowych. 
 • Absolwent może być zatrudniony w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych i innych formach wychowania i kształcenia jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela (tzw. nauczyciel wspomagający).
 • Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach pozaoświatowych (np. prowadzonych przez organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, pomoc społeczną) przeznaczonych dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności na stanowisku pedagoga specjalnego.

 Absolwent kierunku Pedagogika specjalna posiada następujące kompetencje zawodowe:

 • uzyskuje wiedzę za zakresu nauk społecznych dotyczącą rozwoju i funkcjonowania człowieka, a szczególnie człowieka doświadczającego różnego typu zaburzeń rozwojowych, uszkodzeń czy dysfunkcji, powodujących jego niepełnosprawność,
 • posiada ukształtowane poczucie wrażliwości na powszechne i specyficzne potrzeby człowieka z niepełnosprawnością oraz zdobywa umiejętności praktyczne niezbędne w pracy psychopedagogicznej: opiekuńczo-wychowawczej i terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością,
 • uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności jej wykorzystania w zakresie diagnozowania stanu rozwojowego osób z niepełnosprawnością (zarówno zaburzeń, jak i potencjału rozwojowego) oraz prognozowania ich rozwoju, a także organizacji i realizacji specjalistycznych działań profilaktycznych, edukacyjno-wychowawczych, korekcyjno-rewalidacyjnych, wspierająco-pomocowych i innych w pracy z osobami z niepełnosprawnością na różnych etapach rozwoju w różnych placówkach oświatowych i pozaoświatowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • zdobywa szczegółowe kompetencje w zakresie wiedzy w obszarze przedmiotu i zadań pedagogiki specjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami nauki, wiedzy dotyczącej istoty, przyczyn i klasyfikacji niepełnosprawności, wiedzy dotyczącej metodycznych aspektów działań w zakresie opieki, wychowania, rewalidacji, rehabilitacji, korektury, terapii realizowanych w placówkach edukacyjno-oświatowych oraz pozarządowych,
 • uzyskuje kompetencje w zakresie umiejętności, w tym na przykład umiejętności identyfikacji i samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zadań i problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, posługiwania się nowoczesnymi środkami technologicznymi we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju oraz wspomagania osoby z dysfunkcjami rozwojowymi i z zaburzeniami oraz z niepełnosprawnością w systemie edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej (w szkołach i placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych),
 • zdobywa umiejętności współpracy z rodziną i specjalistami w zakresie realizacji różnorodnych zadań w obszarze wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz ich przygotowania do samodzielnego i niezależnego (w granicach możliwości) funkcjonowania w rolach osobistych i społecznych z uwzględnieniem optymalizacji jakości ich życia,
 • zdobywa umiejętności metodyczne w zakresie planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji praktycznych działań opiekuńczo-wychowawczych i korekcyjno-rewalidacyjnych i innych (np. w zakresie stymulacji rozwoju czy organizacji casu wolnego) dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnego rodzaju niepełnosprawnością,
 • zdobywa umiejętności dotyczące projektowania własnego rozwoju i podejmowania zadań na rzecz samodoskonalenia i uczenia się przez całe życie, podwyższania poziomu własnych możliwości w zakresie działań niezbędnych zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym (co dotyczy między innymi umiejętności w zakresie komunikowania się, ochrony i emisji głosu, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej),
 • uzyskuje kompetencje społeczne determinujące efektywną pracę z osobami z niepełnosprawnością, w tym wrażliwość na potrzeby rozwojowe i życiowe osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, zrozumienie sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, życzliwość i otwartość na  drugiego człowieka, postawę bezwarunkowej akceptacji człowieka z niepełnosprawnością oraz przekonanie o potrzebie aktywnego upowszechniania pożądanych prospołecznych postaw środowiska akceptującego osoby z niepełnosprawnością.

Co można robić po tych studiach ?

Absolwent pedagogiki specjalnej uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do organizowania opieki, wychowania i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Obecnie szkolnictwo dla osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej integracyjne i dlatego zmniejsza się liczba uczniów przebywających w szkołach segregacyjnych a zwiększa liczba osób niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Dlatego pedagog specjalny jest potrzebny we wszystkich typach szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież o różnych dysfunkcjach.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

 • szkołach podstawowych (państwowych i niepublicznych),
 • przedszkolach (państwowych i niepublicznych),
 • ośrodkach wychowawczych rewalidacyjno-resocjalizacyjnych,
 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez służbę zdrowia,
 • placówkach dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonych przez pomoc społeczną.

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl