Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Rolnictwo (6-PRK-R-S.I.35)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Kierunek studiów Rolnictwo został uruchomiony w Uniwersytecie Opolskim, po raz pierwszy  w roku akademickim 2017/2018.

Nowy kierunek studiów powstał w regionie o utrwalonych tradycjach prowadzenia produkcji rolniczej. Ma za zadanie kształcenie kadr prowadzących produkcję rolniczą i działalność z zakresu obsługi rolnictwa. Kluczowe znaczenie podczas kształcenia będzie miało praktyczne wykorzystanie wiedzy.


Studia dają możliwość poznania struktury środowiska przyrodniczego i kulturowego wsi, a także zasad prowadzenia działalności rolniczej.
W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty obowiązkowe. Od drugiego semestru dodatkowo student dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej.Program przewiduje wiele zajęć terenowych, co wpływa na uatrakcyjnienie studiowania, ale przede wszystkim poszerzenie zakresu wiedzy praktycznej.Studenci mają możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich np. w ramach programu MOST czy Erasmus.

Podstawowymi formami zajęć są:
- laboratoria, w których studenci wykonują m.in. analizy: gleb, wód, roślin i inne niezbędne do właściwego prowadzenia produkcji rolnej,
- wykłady, dające podstawy teoretyczne do prac praktycznych,
- pracownie projektowe, gdzie studenci realizują projekty o określonej tematyce,
- ćwiczenia i konwersatoria, pozwalające na zapoznanie się z zagadnieniami biologicznych, fizyczno-geograficznych, ekonomicznych i technicznych podstaw prowadzenia produkcji rolniczej,
- zajęcia terenowe, gdzie poznaje się praktyczne aspekty prowadzenia produkcji rolnej.
Zajęcia terenowe odbywają się w jednostkach prowadzących produkcję rolniczą lub prowadzących doradztwo i obsługę producentów rolnych.

 

Czego się uczy na rolnictwie?

 Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, technicznych oraz kierunkową w specjalnościach:  ochrona agrocenoz
oraz rolnictwo ekologiczne i agroturystyka
(wybór specjalności po 5 semestrze).

Kierunek jest realizowany w obrębie czterech kluczowych dziedzin wiedzy niezbędnych do prowadzenia produkcji rolniczej i działalności powiązanej z rolnictwem: nauk rolniczych, technicznych, biologicznych i nauk o Ziemi.

W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej.Od piątego semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia).

Podczas studiów student realizuje czterotygodniową praktykę (po drugim roku studiów), gdzie ma szansę doskonalić zdobyte umiejętności u wybranych przez siebie pracodawców.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może być zatrudniony:

  • w indywidualnych gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolniczą,
  • w przedsiębiorstwach zaopatrujących producentów rolnych w środki do produkcji,
  • w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • w podmiotach prowadzących doradztwo dla producentów rolnych,
  • w agencjach i organach administracji rządowej i samorządowej zajmującej się rolnictwem,
  • w organach i instytucjach ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, geodezji w działach zajmujących się terenami wiejskimi i gospodarką rolną,
  • w organach i organizacjach zarządzających środkami UE dla rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich.

Możliwość kontynuowania nauki na II. stopniu

Planowane jest także rozszerzenie możliwości studiowania na drugim stopniu na 1,5 rocznych studiach magisterskich. 

Informacja dla cudzoziemców

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier z rolnictwa

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Studenci Rolnictwa otrzymują specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia produkcji rolnej i ochrony środowiska rolniczego, w oparciu o zasoby środowiskowe i techniczne. Absolwenci będą posiadać wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstw rolnych, zwłaszcza w obszarach działalności uwzględniającej możliwości ochrony i kształtowania krajobrazu rolnego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą, a także w instytucjach z otoczenia rolnictwa oraz w szkolnictwie, czy administracji państwowej lub samorządowej.

Efekty kształcenia

Student powinien zrealizować cały program kształcenia (zgodny z wytycznymi Polskich Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) dla kierunku Rolnictwo studia I stopnia, co oznacza, że musi zaliczyć wszystkie przedmioty harmonogramu studiów, w tym 4 tygodniową praktykę zawodową (Program studiów uchwalono w dniu 09 marca 2017 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego) oraz osiągnąć wszystkie efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 6/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27.10.2016 r.).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl