Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosunki międzynarodowe > Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia (12-PRK-SM-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Aby zadowolić zarówno optymistów, jak i pesymistów, tytułem konkluzji możemy stwierdzić, że nasza epoka stoi pod znakiem niespotykanego dotąd dynamizmu. Stoimy u progu i nieba, i piekła. Krążąc nerwowo między bramą pierwszego a przedsionkiem drugiego. Historia nie postanowiła jeszcze, co będzie nam pisane, a splot przypadkowych okoliczności wciąż może pchnąć nas na drogę w pierwszym lub drugim kierunku

Yuval Noah Harari

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom, oczekiwaniom i tendencjom współczesnego, zglobalizowanego świata. Problematyka stosunków międzynarodowych to nie tylko relacje między państwami oraz funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Należą do niej również takie współczesne zjawiska jak migracje międzynarodowe, intensyfikacja komunikacji międzykulturowej, funkcjonowanie korporacji transnarodowych, globalny przepływ informacji czy kształtowanie się międzynarodowego rynku pracy. Są to zjawiska o charakterze globalnym, jednak mające swoje reperkusje również na poziomie regionalnym i lokalnym, a także w indywidualnych doświadczeniach każdego z nas.

Dlatego celem kształcenia realizowanego na kierunku Stosunki międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzyizdolnościułatwiających rozumienie i analizę złożoności współczesnego świata, przy jednoczesnym przekazaniu kompetencji praktycznych, potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Jest to kierunek dla każdego, kto ma potrzebę aktywnego włączenia się w nurt współczesnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, będące efektemwspółpracy z różnymi szczeblami administracji państwaoraz organizacjami pozarządowymi. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, choć świetnie odnajdą się również w sektorze prywatnym. Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, że studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

Czego uczy się na stosunkach międzynarodowych?

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. Uczą się wykorzystywania jej w praktyce, co pozwala im później łatwiej odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia.

Ważną częścią studiów są więc Praktyki zawodowe – w wymiarze aż 90 godzin. Ich celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy, ze szczególnym naciskiem napołączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną działalnością najróżniejszych instytucji, stymulowanie aktywności i inicjatywy studenta oraz stworzenie możliwości prowadzenia badań własnych związanych z tematem pracy licencjackiej.

W ramach studiów dostępny jest bogaty wachlarz przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także kursów specjalistycznych. W ten sposób student realizuje program studiów i zachowujeautonomię w zakresie doboru przedmiotów, które wpisują się w jego indywidualne zainteresowania.

W programie studiów Stosunki międzynarodowe wyróżnione zostały moduły. Już od I semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z dwóch autorskich modułów kształcenia:

Dyplomacja współczesna,

Negocjacje międzynarodowe.

W programie studiów przewidziano także 120 godzinny kursuwybranego języka obcego oraz cykl specjalistycznych translatoriów. Dzięki temu zwiększono do 300 (!) liczbę godzin na naukę wyspecjalizowanego języka obcego, obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu polityki, dyplomacji, ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Swoje umiejętności językowe i komunikację międzykulturową studenci mogę również ćwiczyć podczas szeroko dostępnych wyjazdów w ramach programu Erasmus + na uniwersytety w Niemczech, Francji, Finlandii, Turcji, Węgrzech,Hiszpanii, Portugalii i kilku innych krajach. Każdemu studentowi przysługują dwa semestry na zagranicznej uczelni.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki. Do dyspozycji czekana nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.
 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej oraz w wyspecjalizowanych agendach zajmujących się współpracą międzynarodową, jak również w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym. Widać wyraźnie, że kierunek Stosunki międzynarodowe odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi.
Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent Stosunków międzynarodowych jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Stosunki międzynarodowe, Europa Master, Politologia, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami
Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne
Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Politologia, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Europeistyka.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Stosunków międzynarodowych

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych na arenie międzynarodowej, a szczególnie mechanizmów decyzyjnych w Unii Europejskiej. Po odbyciu praktyk, przygotowany jest do pracy zawodowej w organach administracji samorządowej i rządowej, placówkach zagranicznych oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową. Oprócz powyższych umiejętności i kwalifikacji studia sprzyjają zdobyciu ogólnej wiedzy o świecie - rzeczywistości społecznej, polityce, kulturze i gospodarce – kształtującej zdolność uczenia się, przystosowania do nowych wyzwań, które stawia współczesny globalizujący się świat.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Stosunki międzynarodowe zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 V 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno–Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego” z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku Stosunki Międzynarodowe zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl