Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia, studia uzupełniające magisterskie stacjonarne

Socjologia, studia uzupełniające magisterskie stacjonarne (2-KRK-SO-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Opis studiów. Wiedza i umiejętności praktyczne po socjologii

Przygotowaliśmy dla Was studia magisterskie z możliwością wyboru jednego z 5 modułów tematycznych po I semestrze studiów :

Badania socjologiczne w praktyce społecznej

Ta ścieżka kształcenia to doskonały wybór dla osób, które chcą wyspecjalizować się w projektowaniu i realizowaniu badań socjologicznych. Na studiach tego modułu skupiamy się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań empirycznych, społecznych i marketingowych. Proponujemy wiele kursów pogłębiających wiedzę o metodach i technikach prowadzenia badań i analiz przy użyciu programów komputerowych, zarówno ilościowych (SPSS) jak i jakościowych (CAQDA). Równie ważną umiejętnością, obok prowadzenia badań, jest praca zespołowa oraz pozyskiwanie funduszy na realizację projektów badawczych, dlatego przygotowaliśmy dla was kursy, w czasie których nauczycie się aktywnie reagować i odpowiadać na potrzeby badawcze rynku.

Na studiach nauczysz się:

 • wykorzystywać zaawansowane metody i narzędzia pracy socjologa,
 • samodzielnie identyfikować oraz kreatywnie rozwiązywać problemy społeczne,
 • łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką społeczną.

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji jakościowych i ilościowych badań empirycznych – społecznych i marketingowych,
 • prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego,
 • krytycznej analizy i interpretacji danych empirycznych.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe,
 • w agencjach reklamowych,
 • w urzędach, instytucjach, które potrzebują nieustannego prowadzenia badań na potrzeby swojego funkcjonowania.

Problemy społeczne

Ten moduł kształci specjalistów z zakresu polityki społecznej, umiejących radzić sobie między innymi z wykluczeniem społecznym i problemami bezrobocia czy społecznymi kontekstami używania narkotyków. Absolwenci będą przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, samorządach i wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza o zniuansowanych relacjach między ludźmi i strukturą społeczną. W Instytucie Socjologii prowadzimy badania nad społecznymi aspektami bezrobocia, wykluczenia społecznego, korzystania z narkotyków etc., więc studenci zdobywają podczas studiów także praktyczną, empiryczną wiedzę o przedmiocie studiów.

Na studiach nauczysz się:

 • rozumieć problemy społeczne – w skali mikro i makro oraz o ich przyczynach i społecznych skutkach,
 • poruszać w kręgu wszelkich „spraw trudnych” występujących w społeczeństwie, takich jak ubóstwo, bezrobocie, przemoc, przestępczość, alkohol, narkotyki,
 • rozumieć „specjalne problemy tzw. populacji specjalnych” np. dzieci, grup mniejszościowych, grup o specjalnych potrzebach itp.\

Zdobędziesz umiejętności:

 • wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, analizowania, użytkowania wszelkich informacji i danych zastanych na temat społecznych problemach,
 • myślenia o problemach społecznych jako „sprawach do rozwiązania” w praktyce społecznej,
 • interpretacji globalnych i lokalnych problemów społecznych wynikających z istnienia nierówności społecznych, struktury społecznej oraz zróżnicowania etnicznego, płci, klasowo-warstwowego itp.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w fundacjach i stowarzyszeniach,
 • w samorządach, ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie,
 • w poradniach, szpitalach,
 • w  instytucjach badawczych diagnozujących trudne sytuacje w życiu zbiorowym.

Socjologia organizacji

Studenci poznają zasady funkcjonowania firm i organizacji (w tym NGO) oraz uczą się badać rozmaite aspekty działania organizacji i ich relacji z otoczeniem prowadząc badania społeczne, diagnostyczne i marketingowe dla firm i organizacji potrzebne podczas podejmowania strategicznych decyzji. Absolwenci tego modułu będą przygotowani do pracy w dużych przedsiębiorstwach, w małej i mikro-przedsiębiorczości, a także w organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach). 

Na studiach nauczysz się:

 • analizować funkcjonowanie różnego rodzaju organizacji na poziomie makro i mikro,
 • pracować w różnego rodzaju organizacjach (na różnych stanowiskach),
 • analizować relację pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną.

Zdobędziesz umiejętności:

 • analizy różnego rodzaju organizacji (pozarządowych, biznesowych),
 • tworzenia i zarządzania organizacjami,
 • krytycznej analizy i interpretacji działań organizacji.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w  organizacjach pozarządowych (w działaniach projektowych),
 • w przedsiębiorstwach (w działach HR, rekrutacji i marketingowych),
 • w firmach badawczych (analizujących funkcjonowanie organizacji).

Design i projektowanie społeczne

Współcześnie praca projektanta jest mocno nacechowana odpowiedzialnością społeczną, co wyraża się między innymi koniecznością uwzględniania przez nich procesów i zjawisk społecznych (m.in. wykluczenia społecznego, starzenia się społeczeństw, wyczerpywalności zasobów naturalnych etc.). W ramach tej specjalności przygotowujemy do prowadzenia badań nad zjawiskami kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej roli współczesnego projektowania w kształtowaniu postaw, zachowań i interakcji społecznych. Ważnym aspektem tego kształcenia są wiedza i umiejętności w zakresie realizacji oraz analizy wyników badań empirycznych związanych z diagnozowaniem i analizowaniem problemów kluczowych dla sprawnego funkcjonowania przestrzeni społecznych, co stanowi niezbędny wkład w etapy pracy projektowej specjalistów z zakresu designu.

Na studiach nauczysz się:

 • projektować i prowadzić badania nad rozpoznawaniem i kształtowaniem postaw, potrzeb, zachowań i interakcji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej, zwłaszcza przestrzeni publicznej
 • prowadzić badania nad kluczowymi dla współczesności zjawiskami i procesami – wykluczenia społecznego, starzenia się społeczeństw, wyczerpywania zasobów naturalnych.

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania, realizacji i interpretacji badań jakościowych i ilościowych z diagnozowaniem i analizowaniem problemów kluczowych dla sprawnego funkcjonowania przestrzeni społecznych.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe,
 • w agencjach reklamowych, agencjach Public Relations
 • w instytucjach administracji publicznej, firmach consultingowych, jednostkach samorządowych wszystkich szczebli
 • w organizacjach pozarządowych oraz jednostkach związanych z polityką rozwoju miejskiego i regionalnego.

Intercultural Communication

Specyfiką anglojęzycznego modułu Intercultural Communication jest międzynarodowe otoczenie. Studenci pochodzą z różnych krajów i wnoszą do zajęć swoje doświadczenia. Tematyka studiów skupia się na zagadnieniach tożsamości w epoce globalizacji i nasycenia nowymi mediami. Zajmujemy się konfliktem i dialogiem kultur, rolą interaktywnych mediów cyfrowych w relacjach międzykulturowych oraz socjologią grup i mniejszości etnicznych i narodowych. Poprzez ciągłe konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi przykładami nie tylko poznajemy inne kultury, ale uczymy się je rozumieć i analizować w różnych kontekstach: społecznym, politycznym i gospodarczym.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w dialogu kultur, do pisania programów na obszarach wielokulturowych, do rozwiązywania problemów społecznych generowanych przez napięcia na granicach kultur. Ukończenie tego modułu pozwala dostrzegać i rozumieć społeczne konsekwencje zróżnicowania kulturowego społeczeństw ucząc jednocześnie otwartości na kontakt z przedstawicielami innych kultur. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na refleksyjne i odpowiedzialne uczestnictwo w kulturowo zróżnicowanych formach komunikowania się. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach publicznych i prywatnych, których działalność zanurzona jest w wielokulturowości. Będą to między innymi jednostki edukacyjne, firmy doradcze, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się dialogiem kultur i rozwiązywaniem konfliktów na tle kulturowym. Otwieranie się rynków na współpracę międzynarodową powoduje, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze komunikacji międzykulturowej, gdyż znajomość i uwzględnianie kontekstu kulturowego okazuje się być istotnym czynnikiem choćby w projektowaniu działań reklamowych i marketingowych. Zajrzyj na stronę organizacji Hello! Uni Opole, na której znajdują się relacje z projektów, wyjazdów i wydarzeń, w których biorą udział studenci i studentki tego modułu.

Kariera. Gdzie pracują nasi absolwenci?

Obserwacja trendów w nowoczesnych gospodarkach pozwala na przewidywanie, że wraz z rozwojem polskiej gospodarki będzie rosło zapotrzebowanie na wykształconych socjologów, dysponujących wiedzą, która umożliwia rozumienie współczesnego świata i analizowanie zachodzących w nim zjawisk. W efekcie powstaną nowe rynki pracy dla osób kreatywnych, specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów i szukaniu innowacyjnych rozwiązań. 

Nasi absolwenci znajdują pracę przede wszystkim w trzech obszarach: administracji, biznesie i III sektorze (organizacjach pozarządowych). W administracji samorządowej znajdują zatrudnienie głównie w wydziałach spraw obywatelskich, organizacji, edukacji, projektów europejskich, promocji także w ośrodkach pomocy społecznej i urzędach pracy. Obok instytucji samorządowych można dodać jeszcze instytucje rządowe bądź publiczne jak urząd wojewódzki, oddziały ZUS, NIK, policja, szkolnictwo. Sektor biznesu zatrudnia absolwentów socjologii w różnych sferach, między innymi w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach badań marketingowych i agencjach reklamowych. Wreszcie III sektor, sektor organizacji pozarządowych, który w Polsce stanowi rozwijający się rynek pracy potrzebuje wrażliwych i obrotnych socjologów. Absolwenci socjologii znając zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnej, ekonomii społecznej, potrafią wykorzystać zasoby i znaleźć dla siebie i innych miejsca pracy w organizacjach pozarządowych czy fundacjach różnych obszarów, a przy okazji realizować ważne cele społeczne. Oprócz tych trzech obszarów, nasi absolwenci realizują się zawodowo zakładając własne firmy bądź decydując się na karierę naukową. Wykształcenie socjologiczne daje wiele możliwości, które pomagamy dostrzec i wykorzystać już w czasie studiów.

Zachęcamy studentów aby dołączali do Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który działa przy instytucie. To nasza branżowa organizacja, w której młodzi adepci socjologii mają okazję budować swoją sieć profesjonalnych znajomości.

Co wyróżnia opolską socjologię?

Studia w naszym instytucie są przygotowane z myślą o indywidualnej pracy ze studentem. Prowadzimy zajęcia w małych grupach, a seminaria magisterskie są dodatkowo wspomagane przez laboratoria i prezentacje, gdzie doświadczeni badacze czuwają nad jakością pracy empirycznej studentów.

Zachęcamy także naszych studentów do udziału w pracach badawczych, które prowadzimy w instytucie. To świetna okazja, żeby zdobywać tak potrzebne doświadczenie i sprawdzać swoje umiejętności w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Przy naszym instytucie działa Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, organizacji skupiającej socjologów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności, a przede wszystkim stawiających na rozwój naszej dyscypliny poprzez współpracę i dzielenie się doświadczeniami. W opolskim oddziale spotykamy się na zebraniach i dyskusjach naukowych, organizujemy warsztaty metodologiczne i spotkania z ważnymi i cenionymi socjologami z kraju i z zagranicy. Udział w tych wydarzeniach biorą zarówno pracownicy, jak i studenci, także spoza instytutu.

Nasz instytut to kameralne miejsce, dzięki czemu nasi magistranci mają bardzo dobry kontakt ze swoimi promotorami. Nad metodologiczną i techniczną stroną waszych badań dyplomowych będą czuwać doświadczeni badacze, a do dyspozycji oddajemy wam sprzęt i oprogramowanie do badań. Przygotowywanie pracy magisterskiej to bardzo ważny okres w karierze studenckiej, dlatego kładziemy nacisk na to, żeby inspirować was do poszukiwania i podejmowania nowatorskich problemów badawczych, a jednocześnie motywować do wytężonej i systematycznej pracy.

Działalność studencka

Nasi studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu. Jednym z przejawów ich zaangażowania jest działalność w istniejącym już na długo przed uruchomieniem w Uniwersytecie Opolskim studiów socjologicznych - Studenckim Kole Naukowym Socjologów (SKNS).

Na jego działalność składają się między innymi: organizacja konferencji studenckich, redakcja czasopisma studentów socjologii "Interakcje", wyjazdy do innych ośrodków akademickich, prowadzenie badań, organizacja spotkań z interesującymi postaciami, nawiązywanie kontaktów ze studentami z innych ośrodków akademickich, działalność na rzecz środowiska, organizacja corocznego „Balu Socjologa” oraz Gali Młodego Naukowca, a także prezentowanie osiągnięć i sukcesów naszych młodych socjologów na corocznych Festiwalu Nauki, w którym bierzemy aktywny udział.

Od dwóch lat współpracujemy z Urzędem Statystycznym w Opolu, który przeprowadza darmowe szkolenia dla studentów z analiz statystycznych. Członkowie Koła Socjologów aktywnie angażują się w organizację i prowadzenie warsztatów międzykulturowych, w których udział biorą studenci szkół licealnych oraz wielu obcokrajowców pochodzących z różnych kultur czy religii, dzięki czemu jeszcze atrakcyjniej możemy poznać różnorodność społeczeństw. Łącząc naukę z pasją, studenci nabywają doświadczenia badawczego, rozwijają zmysł organizatorski, pielęgnują tradycję koła, jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc.

Komisja Rekrutacyjna

Osobą do kontaktu w sprawie dokumentów rekrutacyjnych oraz ich przyjmowania jest:

mgr Grażyna Majewska:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole

tel. 0 77 452 74 08

email: gmajewska@uni.opole.pl

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków oraz programów studiów:

mgr Katarzyna Nowak

Sekretariat Instytutu Socjologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 0 77 452 74 80

email: socjologia@uni.opole.pl

www.socjologia.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Socjologia, Politologia, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Etnologia, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Etnologia, Ekonomia, Nauki o rodzinie, Polityka społeczna, Praca socjalna, Promocja zdrowia, Zarządzanie, Kulturoznawstwo, Filologia.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje. 

 Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Egzaminy będą się odbywać w terminach:

28 sierpnia 2020

24 września 2020 

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z socjologii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 2. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytuce badań opinii publicznej), jak i sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe), a przede wszystkim do pracy zawodowej w: Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach społecznych i placówkach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwenci socjologicznych studiów magisterskich otrzymują wykształcenie socjologiczne. Zdobyta wiedza to kanon socjologii, uzupełniony umiejętnościami praktycznymi z zakresu organizowania empirycznych badań socjologicznych. W konsekwencji absolwent nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu socjologa.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Socjologia zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24.05. 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12. 04. 2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl