Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych, niestacjonarne 2. stopnia

Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych, niestacjonarne 2. stopnia (2-KRK-SOSLR-Z2)

II stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z socjologii

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

1. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych. Umie projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych oraz umie interpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek dyscypliny i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 2. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytuce badań opinii publicznej), sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe), a przede wszystkim do pracy zawodowej w: Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach społecznych i placówkach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwenci socjologicznych studiów magisterskich otrzymują wykształcenie socjologiczne. Zdobyta wiedza to kanon socjologii, uzupełniony umiejętnościami praktycznymi z zakresu organizowania empirycznych badań socjologicznych. W konsekwencji absolwent nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu socjologa.

Standardy nauczania

Zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla kierunku socjologia (rozporządzenie MENiS z dnia 12 lipca 2007 r., Dz.U.z 2007r. Nr 164, Załącznik 96) studia drugiego stopinia trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć wynosi 900. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.
Obowiązkiem studenta jest zaliczenie wszystkich kursów zgodnie z obowiązującym programem (wkłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) zgodnym ze standardami kształcenia.
Każdy kurs wymaga od studenta zaliczenia z oceną i/lub zaliczenia bez oceny, niektóre natomiast kursy kończą się egzaminem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego kursu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny w ramach obowiązkowych zajęć interaktywnych (ćwiczenia, konwersatoria).
Student powinien napisać pracę magisterską i przedstawić ją pod koniec 2 roku studiów promotorowi, a następnie obronić ją przed Instytutową Komisją, podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu stdiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej; 1/4 oceny egzaminu magisterskiego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl