Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia studia doktoranckie

Teologia studia doktoranckie (5-KRK-D-T-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

 Wymagane dokumenty

a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e) informacja o znajomości języków obcych;

e) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

f) życiorys;

g) pisemna propozycja projektu badawczego, który zostanie zreferowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

h) pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego UO (ze stopniem doktora  habilitowanego lub z tytułem profesora), który przynależy do jednostek uczelni prowadzących studia doktoranckie Nauk Teologicznych.

i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

j) w przypadku katolików duchownych i konsekrowanych: zgodę swojego ordynariusza na podjęcie studiów doktoranckich; w przypadku osób innych niż katolickie wyznań chrześcijańskich, religii i ateistów: opinię Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; w przypadku osób duchownych, przełożonych wspólnot, konsekrowanych, mnichów, itp. podlegających władzy duchownej innych niż katolicka, należy – w duchu ekumenizmu i dobrego dialogu międzyreligijnego – przedłożyć opinię swego przełożonego.

Dokumenty będą przyjmowane na Wydziale Teologicznym UO, ul. Drzymały 1a, w sali 46 i 8.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

 Termin przyjmowania dokumentów

od 7 maja do 14 września 2018 r.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Przyjmowanie dokumentów na studia doktoranckie Nauk Teologicznych (ul. Drzymały 1a, Opole) odbywa się według poniższego harmonogramu. W razie trudności należy się skontaktować z Dziekanatem WTUO. Dokumenty niekompletne nie będą odbierane od kandydatów do czasu ich uzupełnienia. Prosząc o dodatkowe informacje należy napisać e-maila do ks. dra hab. Dariusz Klejnowskiego-Różyckiego, Kierownika Studiów Doktoranckich Nauk Teologicznych WTUO: dspjkr@gmail.com. Prosimy także o wcześniejsze e-malowe potwierdzenie swej obecności, skompletowanie dokumentów oraz sformułowanie ewentualnych pytań do Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego (Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej): dkr@uni.opole.pl lub do Rafała Łukasiewicza (Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej): rlukasiewicz@uni.opole.pl. Istnieje możliwość umówienia się na inny termin oddania dokumentów niż podany w harmonogramie dyżurów.

DYŻURY REKRUTACYJNE

Data

Godziny

Miejsce

Przyjmujący

08.05.2018

13:00-13:30

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

17.05.2018

12:00-14:00

WTUO sala 8

R. Łukasiewicz

22.05.2018

13:00-13:30

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

07.06.2018

12:00-14:00

WTUO sala 8

R. Łukasiewicz

13.06.2018

13:00-13:30

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

27.06.2018

14:00-15:00

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

04.07.2018

10:00-12:00

WTUO sala 8

R. Łukasiewicz

16.07.2018

12:00-13:00

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

24.07.2018

10:00-12:00

WTUO sala 8

R. Łukasiewicz

01.08.2018

14:00-14:30

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

17.08.2018

14:00-14:30

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

28.08.2018

10:00-12:00

WTUO sala 8

R. Łukasiewicz

03.09.2018

14:00-14:30

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

13.09.2018

14:00-15:00

WTUO sala 46

ks. dr hab. D. Klejnowski-R.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 27 września 2018 r. od godz. 12.00, Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

- strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Pierwsze zajęcia według rozkładu zajęć podanych na stronie internetowej WTUO.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl