Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia katechetyczno-pastoralna

Teologia katechetyczno-pastoralna (5-KRK-T-KAT-Z5)

jednolite magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Kierunek teologia katechetyczno - pastoralna

Wydział Teologiczny funkcjonuje od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo wydział prowadził jeden magisterski kierunek studiów: teologia. W 1995 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. Warto dodać, iż w 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia na kierunku teologia przyznało Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego ocenę wyróżniającą. W ramach studiów teologii wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie oraz dzienne studia doktoranckie.

Czego uczy się na teologii?


Specjalność katechetyczno-pastoralna przygotowuje osoby świeckie do nauczania religii oraz pracy w poradniach rodzinnych, redakcjach mediów katolickich i samorządach. Studia na kierunku teologia kształcą absolwentów o szerokim humanistycznym sposobie myślenia. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych i historii Kościoła, mające miejsce w pierwszym etapie studiów, dają solidną naukową podbudowę nie tylko dla lepszego zrozumienia teologii, ale także uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie i uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon programu studiów, proponują takie ujęcie doktryny i moralności chrześcijańskiej, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne (np. trynitologię, chrystologię, eklezjologię), zagadnienia z teologii moralnej ogólnej i szczegółowej (np. bioetykę, katolicką naukę społeczną), teologię pastoralną czy prawo kanoniczne.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?


Nasze atuty to:

  • Dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze.
  • Możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii i nauk o rodzinie.
  • Nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących.
  • Podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, ośrodkach adaptacyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce religijnej, społecznej i rodzinnej w Radiu Plus Opole.

Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

Działalność studencka


Studenci Wydziału Teologicznego działają w kołach naukowych teologii i nauk o rodzinie.  Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus-Sokrates czy CEEPUS. Duszpasterstwo akademickie organizuje rokrocznie „Dni Paschalne” – tygodniowe święto wydziału.

Co można robić po tych studiach?


Absolwenci teologii, dzięki włączeniu w program studiów przedmiotów filozoficznych oraz psychologiczno-pedagogicznych, mają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w szkole, w charakterze nauczyciela religii czy etyki. Studia te umożliwiają pracę w ośrodkach opiekuńczych i poradnictwie rodzinnym, a także działalność samorządową.

Interdyscyplinarność studiów sprawia, że ich absolwenci mogą pracować jako:

  • liderzy grup i ruchów religijnych;
  • katechiści i ewangelizatorzy;
  • eksperci medialni i rzecznicy prasowi specjalizujący się w kwestiach duchowości i kultury chrześcijańskiej;
  • redaktorzy katolickich czasopism i stron internetowych;
  • pracownicy instytucji kościelnych oraz placówek społeczno-kulturalnych;
  • eksperci i doradcy instytucji państwowych w zakresie współpracy Kościoła i państwa.Szczegółowe informacje


Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Teologia można uzyskać na Wydziale Teologicznym.
rsadlak@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
45-342 Opole,
ul. Drzymały 1 a

Komisja rekrutacyjna
Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne
zajęcia odbywają się w soboty!

Strona internetowa kierunku
www.wt.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami
Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.


Kierunki pokrewne
Teologia kapłańska, Nauki o rodzinie, Psychologia, Praca socjalna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Filozofia, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z teologii katechetyczno-pastoralnej

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów cechuje się gruntowną wiedzą teologiczną opartą na szerokim wykształceniu filozoficznym i etycznym. Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwenta do nauczania religii w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Studia teologiczne zapewniają biegłość w wybranej specjalności naukowej, która umożliwia podjęcie prac w jednostkach badawczych, uczelniach, redakcjach czasopism teologicznych i kościelnych oraz massmediach zajmujących się tematyką religijną. Interdyscyplinarność studiów teologicznych sprawia, że ich absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach opiekuńczych, poradnictwie rodzinnym oraz innych dziedzinach życia społecznego i działalności samorządowej. Szeroka perspektywa wiedzy uzyskana w ramach studiów teologicznych predysponuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia podyplomowego w zakresie problematyki społecznej i humanistycznej.

Standardy nauczania

Rozprządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166), załącznik nr 105
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć. Student musi napisać pracę magisterską, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy magisterskiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
Absolwenci otrzymują szeroką humanistyczną wiedzę. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon planu studiów, proponują takie ujęcie zagadnień doktrynalnych, moralności chrześcijańskiej, prawa kanonicznego i historii Kościoła, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Wykład filozofii, odbywany w pierwszym etapie studiów, daje solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia teologii, a także uświadamia bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie i uczy angażowania się w działania kulturotwórcze. Psychologia i przedmioty dydaktyczno-pedagogiczne włączone w program studiów dają absolwentowi teologii pełne uprawnienia do podjęcia pracy w szkole w charakterze nauczyciela religii oraz umożliwiają pracę w ośrodkach opiekuńczych i poradnictwie rodzinnym.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl