Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Teologia kapłańska (5-KRK-T-KP-D6)

jednolite magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z teologii kapłańskiej

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów cechuje się gruntowną wiedzą teologiczną opartą na szerokim wykształceniu filozoficznym i etycznym. Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwenta do nauczania religii i etyki w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Studia teologiczne zapewniają biegłość w wybranej specjalności naukowej, która umożliwia podjęcie prac w jednostkach badawczych, uczelniach, redakcjach czasopism teologicznych i kościelnych oraz massmediach zajmujących się tematyką religijną. Interdyscyplinarność studiów teologicznych sprawia, że ich absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach opiekuńczych, poradnictwie rodzinnym oraz innych dziedzinach życia społecznego i działalności samorządowej. Szeroka perspektywa wiedzy uzyskana w ramach studiów teologicznych predysponuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia podyplomowego w zakresie problematyki społecznej i humanistycznej.

Standardy nauczania

Rozprządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166), załącznik nr 105
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć. Student musi napisać pracę magisterską, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy magisterskiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
Absolwenci otrzymują szeroką humanistyczną wiedzę. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon planu studiów, proponują takie ujęcie zagadnień doktrynalnych, moralności chrześcijańskiej, prawa kanonicznego i historii Kościoła, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Wykład filozofii, odbywany w pierwszym etapie studiów, daje solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia teologii, a także uświadamia bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie i uczy angażowania się w działania kulturotwórcze. Psychologia i przedmioty dydaktyczno-pedagogiczne włączone w program studiów dają absolwentowi teologii pełne uprawnienia do podjęcia pracy w szkole w charakterze nauczyciela religii oraz umożliwiają pracę w ośrodkach opiekuńczych i poradnictwie rodzinnym.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl