Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Turystyka i kultura śródziemnomorska > Turystyka i kultura śródziemnomorska, studia stacjonarne 1st. D3

Turystyka i kultura śródziemnomorska, studia stacjonarne 1st. D3 (5-PRK-TiKS-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Wydział Teologiczny

funkcjonuje od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Opolskiej oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo wydział prowadził jeden magisterski kierunek studiów: Teologia. W 1995 r. wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. W ramach studiów teologii wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie oraz dzienne studia doktoranckie.
W 2002 r. otwarty został na wydziale drugi kierunek studiów: Nauki o rodzinie w systemie stacjonarnym, a w 2004 r. – niestacjonarnym. W roku akademickim 2006/2007 wydział wprowadził dwustopniowy system kształcenia nauk o rodzinie, a w 2015/2016 studia doktoranckie. Na wydziale prowadzone są również studia podyplomowe z nauk o rodzinie.
W 2010 r. Wydział wprowadził studia na kolejnym nowym kierunku: Muzykologia, który jest realizowany w systemie stacjonarnym na poziomie studiów pierwszego stopnia, w ramach specjalności nauczycielskiej: muzykologia i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie studiów magisterskich dla tego kierunku. Kierunek Muzykologia realizowany jest w ramach działalności Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej powołanego na Wydziale Teologicznym w marcu 2009 r.
Natomiast od roku 2012/2013 został na Wydziale zainicjowany nowy kierunek studiów: Kultura śródziemnomorska, a od 2017 r. ze zmodyfikowaną nazwą obecnie obowiązującą: Turystyka i kultura śródziemnomorska, który jest realizowany w systemie stacjonarnym na poziomie pierwszego stopnia (studia licencjackie) w ramach dwóch specjalności: Zarządzanie turystyką i Zarządzanie zasobami kultury, a także na poziomie drugiego stopnia (studia magisterskie) w ramach jednej specjalności: Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich. Istnieje ponadto możliwość studiowania pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym.

Czego się uczy na Turystyce i kulturze śródziemnomorskiej?


Na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska proponowane są studia stacjonarne pierwszego stopnia na specjalnościach:

 • zarządzanie zasobami kultury,
 • zarządzanie turystyką.

Specjalność: Zarządzanie zasobami kultury przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w szeroko pojętej kulturze, zwłaszcza w instytucjach kulturalnych, oferując wiedzę o szerokim wachlarzu humanistycznym odnoszącym się do krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego. Poznanie kultury śródziemnomorskiej na przestrzeni 2500 lat uświadamia bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia i daje podstawy pod współczesne myślenie o Europie, zwłaszcza w kontekście jej jednoczenia się w ramach Unii Europejskiej. Studia te są zatem kierowane do osób o szerokiej otwartości umysłowej na wszelkie wytwory ludzkiej aktywności w czasach bardzo odległych i bliższych współczesności w krajach śródziemnomorskich. W oparciu o poznaną wiedzę uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze zarówno w odniesieniu do kultury krajów Śródziemnomorza, jak i rodzimej przestrzeni.
Szerokie poznanie kultury śródziemnomorskiej jest możliwe poprzez studiowanie takiej problematyki, jak: historia krajów Śródziemnomorza, filozofia (grecka, rzymska, żydowska i arabska), historia sztuki, literatura (antyczna, patrystyczna, romańska i krajów Bliskiego Wschodu), historia kultury krajów śródziemnomorskich, geografia, językoznawstwo (j. łaciński, j. grecki, j. hebrajski i j. romański), systemy prawne oraz religie monoteistyczne (chrześcijaństwo, judaizm i islam) i ich wzajemne powiązania.
Natomiast do działalności kulturotwórczej przygotowują przedmioty o charakterze praktycznym, którymi są: organizacja i animacja kultury, diagnostyka potrzeb kulturalnych, prawne aspekty zarządzania kulturą, public relations, dyplomacja w służbie kultury, komunikacja międzykulturowa i kultura żywego słowa.
Specjalność: Zarządzanie turystyką przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w ogólnie rozumianej turystyce, zwłaszcza tego jej działu, który nastawiony jest na kontakty krajoznawcze państw basenu Morza Śródziemnego. Szeroka wiedza humanistyczna, obejmująca dziedziny poznawcze na przestrzeni 2500 lat, buduje solidne podstawy dla myślenia kosmopolitycznego i odnoszenia obecnego etapu rozwoju Europy do jej źródeł śródziemnomorskich. Studia z tej specjalności są więc adresowane do osób otwartych na wielobarwność kulturową krajów śródziemnomorskich, osób tolerancyjnych i zafascynowanych wartościami kulturowymi tych krajów. Dzięki poznanej wiedzy studia te umożliwiają dokonanie swoistego „wejścia” w świat do tej pory mało znany i nawiązania z nim kontaktów na polu aktywności turystycznej indywidualnej lub zbiorowej.
Szerokie poznanie kultury śródziemnomorskiej jest możliwe poprzez studiowanie takiej problematyki, jak: historia krajów Śródziemnomorza, filozofia (grecka, rzymska, żydowska i arabska), historia sztuki, literatura (antyczna, patrystyczna, romańska i krajów Bliskiego Wschodu), historia kultury krajów śródziemnomorskich, geografia, językoznawstwo (j. łaciński, j. grecki, j. hebrajski i j. romański), systemy prawne oraz religie monoteistyczne (chrześcijaństwo, judaizm i islam) i ich wzajemne powiązania.
Natomiast do działalności ściśle turystycznej przygotowują przedmioty o charakterze praktycznym, którymi są: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, organizacja turystyki religijnej, prawne i ekonomiczne aspekty w turystyce, dyplomacja w służbie kultury, komunikacja międzykulturowa i kultura żywego słowa. Niektóre aspekty tego praktycznego przygotowania mogą być także przydatne w turystyce hotelarskiej czy agroturystycznej.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?


Nasze atuty to:

 • Dobrze przygotowana kadra naukowa: wielu wykładowców jest po studiach zagranicznych, niektórzy w krajach śródziemnomorskich (Rzym, Paryż). Kierunek, mający charakter międzywydziałowy, angażuje także wielu pracowników z innych jednostek Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Filologiczny, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Historyczno-Pedagogiczny i Wydział Ekonomiczny);
 • Międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie, Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie, Pradze i Aradzie;
 • Możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach;
 • Nowoczesna biblioteka wydziałowa zaopatrzona w zbiory wszystkich dziedzin humanistycznych, będących podstawą dla studiów na tym kierunku;
 • Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, otwarte na wszystkich studiujących na uczelniach w Opolu;
 • Możliwość odbywania praktyk w instytucjach kulturalnych i turystycznych, a także przygotowywania audycji w lokalnych rozgłośniach na tematy związane z kulturą krajów śródziemnomorskich;
 • Studia na Wydziale Teologicznym, obok zdobycia solidnej wiedzy, dają także możliwość integralnego rozwoju i pogłębienia wiary.

Działalność studencka


Studenci Wydziału Teologicznego do tej pory działają w kołach naukowych teologii i nauk o rodzinie. Planowane jest utworzenie koła naukowego dla kierunku studiów muzykologicznych, a w dalszej perspektywie także dla studiów nad kulturą śródziemnomorską. Obok tej działalności odbywają się spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe itp.
Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus-Sokrates. Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit co roku organizuje Dni Paschalne - tygodniowe święto Wydziału Teologicznego UO. Co roku planowany jest także wyjazd studyjny do krajów śródziemnomorskich, który ma być istotnym elementem poznania kultury tych krajów.

Co można robić po tych studiach?


Absolwenci kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska, wyposażeni w szeroką wiedzą humanistyczną obejmującą kraje basenu Morza Śródziemnego, wraz z nabytymi umiejętnościami praktycznymi, mogą podjąć pracę w wielu sektorach życia społecznego w zależności od obranej specjalności. I tak:

 • po zarządzaniu zasobami kultury można podjąć pracę:
 • w instytucjach szeroko rozumianej kultury, oświaty i administracji państwowej;
 • w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzynarodowych, nawet w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej;
 • w szkolnictwie jako nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych);
 • w placówkach typu: muzea, galerie sztuki, domy kultury;
 • jako dziennikarz w mass-mediach (prasa, radio, telewizja) w dziale „kultura”;
 • po zarządzaniu turystyką można podjąć pracę:
 • w instytucjach międzynarodowych, międzykulturowych i międzyreligijnych;
 • w biurach podróży i biurach pielgrzymkowych;
 • w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami śródziemnomorskimi;
 • w polskich placówkach dyplomatycznych i misjach pokojowych;
 • w instytucjach opieki społecznej dla imigrantów w Polsce;
 • jako korespondent i ekspert w sprawach związanych z problematyką krajów śródziemnomorskich;
 • jako tłumacz w kontaktach międzypaństwowych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów


Absolwent studiów I stopnia na kierunku Turystyka i kultura Śródziemnomorska może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kulturoznawstwo, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Filologia romańska, Europeistyka.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska można uzyskać na Wydziale Teologicznym.

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
45-352 Opole,
ul. Drzymały 1 a,
ks. dr Piotr Górecki - sekretarz;
e-mail: pgorecki@uni.opole.pl


Strona internetowa kierunku
www.wt.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami:
Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne
Kulturoznawstwo, Politologia, Teologia, Filozofia, Historia, Stosunki międzynarodowe.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Turystyki i kultury śródziemnomorskiej

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uchwała Nr 122/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2006r. stostownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz, 1365 z późn. zm.
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć.
W trakcie dwóch ostatnich semestrów student musi napisać pracę licencjacką, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy licencjackiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.
Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształtują w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl