Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie > Zarządzanie stacjonarne magisterskie

Zarządzanie stacjonarne magisterskie (4-PRK-S-Z-M-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Skrót informacji o rekrutacj

Rozpoczęcie rejestracji kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji - 24 lipca 2021
Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej.
O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej

DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na studia
2. oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej (PL/EN)
3. kserokopia świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu

 JEŚLI NIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE, MOŻE TO ZROBIĆ ZA CIEBIE OSOBA UPOWAŻNIONA.UPOWAŻNIENIE POBIERZ TUTAJ

 OBSERWUJ NAS NA FB: https://www.facebook.com/wydzialekonomiczny

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec; e-mail:  adembicka@uni.opole.pl
Marlena Jaworska; e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl
Paulina Broll: e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl
Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. 734 641 628
tel. (77) 401 69 19

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (lipiec)
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 ( wrzesień)
w soboty w godz. 9:00-12:00 (lipiec)
W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

ZARZĄDZANIE

Opis kierunku

Zarządzanie to jeden z najbardziej otwartych, interdyscyplinarnych kierunków studiów o bardzo szerokim spektrum tematycznym. To wyjątkowy kierunek dający możliwość naturalnej identyfikacji własnych zainteresowań i wykorzystania indywidualnej kreatywności. 

Z punktu widzenia zwiększania szans na rynku pracy Zarządzanie na WE UO to najlepsze towarzystwo ludzi aktywnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych w procesie wyboru ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Kluczową rolę przypisuje się w nim umiejętnościom pracy zespołowej, komunikowania się, gospodarowania kapitałem społecznym i własnym czasem, wymaganym w każdej organizacji i na każdym stanowisku. Wysoki poziom kompetencji nabytych i doskonalnych na kierunku Zarządzanie pozwoli na sprawne zarządzanie w przedsiębiortwach wytwórczych i usługowych, w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

Kształcenie na kierunku zarządzanie – na studiach II stopnia jest wynikiem rozpoznania zainteresowań absolwentów studiów I stopnia na kierunkach realizowanych w ramach Wydziału Ekonomicznego: ekonomii, zarządzaniu, logistyce, gospodarce przestrzennej, a także absolwentów studiów I stopnia na innych kierunkach w Uniwersytecie Opolskim oraz w innych uczelniach w regionie i województwach ościennych.

Studia na kierunku zarządzanie (II stopień) stanowią element propozycji zróżnicowanej oferty edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami i aspiracjami osób o różnorodnych zainteresowaniach, doświadczeniach i wrażliwości.

Czego uczy się na zarządzaniu?

 Podczas studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych, obejmującej szczegółowe zagadnienia z zakresu rozwoju myśli organizatorskiej, teorii makroekonomicznych, ekonomii menedżerskiej, koncepcji zarządzania, zastosowania metod ilościowych, etyki w zarządzaniu, strategii logistyczno-marketingowych, gospodarowania kapitałem społecznym organizacji, budowania strategii rozwoju organizacji, zarządzania szeroko rozumianą produkcją a także w obszarze metod oceny projektów gospodarczych.

Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru układ przedmiotów modułowych.
Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w ramach Wydziału Ekonomicznego jako Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego. Międzynarodowy certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich oraz w wielu krajach także poza Europą.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie obejmują dwa moduły (wybór od II semestru):

 • logistyka w biznesie,
 • zarządzanie w sektorze publicznym,

Moduł logistyka w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych kadr menedżerskich średniego i wyższego szczebla, posiadających umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, w tym między innymi w zakresie rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania, zachowań etycznych, a także w zakresie nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. Program modułu obejmuje zróżnicowane przedmioty  związane z takimi zagadnieniami jak: orientacja rynkowa w logistyce, strategie logistyczno-marketingowe, instrumenty zarządzania logistycznego, zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami czy też llogistyczno-marketingowa obsługa klienta.

Moduł zarządzanie w sektorze publicznym jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy tego sektora, obejmującym zawody menedżerskie średniego i wyższego szczebla zarządzania podmiotami gospodarczymi, społecznymi i organami administracji centralnej i samorządowej. Kształcenie menedżerskie w sektorze publicznym jest powszechną praktyką w skali globalnej.

Moduł zarządzanie w sektorze publicznym obejmuje studia z zakresu zarządzania podmiotami administracji publicznej (centralnej i samorządowej), jednostkami systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej a także szeroko rozumianych instytucji kultury. W trakcie studiów student poszerza wiedzę w zakresie:

 • nauk o zarządzaniu, w tym m.in. w obszarze rozwoju myśli organizatorskiej, koncepcji zarządzania,
 • standardów jakości oraz zachowań etycznych,
 • ekonomiczno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania podsystemów sektora publicznego: podmiotów ochrony zdrowia, szkolnictwa (w tym szkolnictwa wyższego), administracji publicznej, instrumentów kreowania rozwoju organizacji sektora publicznego i ich oceny, w tym w obszarze logistyki i marketingu, systemów informatycznych i informacyjnych, gospodarowania kapitałem społecznym, nowoczesnego rozumienia produkcji i finansowania działalności, z wykorzystaniem środków UE,zasad wykorzystania zasobów w instytucjach sektora publicznego i ich ewolucji.

Program modułu obejmuje również: zarządzanie kadrami w organizacjach sektora publicznego, konflikty i negocjacje w zarządzaniu publicznym, strategie w polityce senioralnej.

Absolwent modułu zarządzanie w sektorze publicznym nabywa umiejętności:

 •     identyfikacji zjawisk w sektorze publicznym i jego podsystemach,
 •    diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk, z doborem odpowiedniej metody badawczej,
 •    gromadzenia zasobów informacji publicznej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych ich analizy i prezentacji
 •    zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu podmiotami sektora publicznego,
 •    oceny potrzeby samokształcenia oraz aktualizowania wiedzy przez pracowników.

Co można robić po tych studiach? 

Absolwent kierunku zarządzanie posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym w ramach nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym..

Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej.

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania.

Studia przygotowują studentów i absolwentów do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku zarządzanie (studia II stopnia) mogą zostać:

 • Właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych,
 • Pracownikami instytucji badawczych oraz jednostek naukowo-dydaktycznych,
 • Liderami projektów gospodarczych i organizacyjnych w jednostkach administracji centralnej i samorządowej,
 • Pracownikami działów personalnych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz w administracji centralnej, instytucjach otoczenia biznesu, organizacjach pozarządowych,
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego,
 • Nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Po ukończeniu modułu logistyka w biznesie absolwent nabywa umiejętności:

 • identyfikacji i wdrażania procesów w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • diagnozowania uwarunkowań funkcjonowania podmiotów sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), 
 • projektowania i wdrażania strategii logistycznych w przedsiębiorstwach i  łańcuchach dostaw,
 • zastosowania podejścia projektowego w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw.

Po ukończeniu modułu logistyka w biznesie absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w działach logistyki w różnych przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynkowych,
 • przygotowany do pracy w sektorze TSL (transport-spedycja-logistyka),
 • specjalistą w zakresie zastosowań instrumentów zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

Po ukończeniu modułu zarządzanie w sektorze publicznym absolwent jest:

 • przygotowany do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, publicznych instytucjach kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa oraz instytucjach wspierających ich rozwój (np. o charakterze finansowym, ubezpieczeniowym, doradczym),
 • przygotowany do powołania własnej organizacji w ramach III sektora,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych występujących w jednostkach sektora publicznego oraz organizacjach społecznych.

Działalność studencka

Studenci kierunku Zarządzanie działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Kole Naukowym Logistyki "LogPoint" oraz Studenckim Kole Zrównoważonego Rozwoju, dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST oraz podjąć studia za granicą w ramach programu Sokrates i DAAD.

Współpraca międzynarodowa

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 •  Uniwersytet la Coruna Hiszpania
 •  Uniwersytet w Wilnie Litwa
 •  Uniwersytet w Dijon Francja
 • Uniwersytet w Trier Niemcy
 •  Uniwersytet w Poczdamie Niemcy
 • Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy
 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Zittau/Goerlitz Niemcy
 • Uniwersytet Selcuk Turcja
 • Uniwersytet Kremenchuk Ukraina.

Więcej o kierunku Zarządzanie dowiesz sięTUTAJ

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z zarządzania

Dalsze studia:

Absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia doktoranckie oraz na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie studiów drugiego stopnia posiada szeroką wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Pogłębiona w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych na temat funkcjonowania różnych typów organizacji pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania nimi zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Znajomość języków obcych na poziomie B2+ pozwala absolwentowi na funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni gospodarczej i instytucjonalnej. Absolwent może realizować swoje zawodowe ambicje w każdej organizacji w sektorze publicznym i prywatnym, zgłaszającej zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę menedżerską na różnych poziomach zarządzania. Studia przygotowują do założenia własnej organizacji, aktywności w organizacjach sektora publicznego, w tym także prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 21.03.2017 r.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Zarządzanie zna i rozumie:
- w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne oraz dotyczące ich metody i
teorie ekonomiczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę
ogólną z zakresu zarządzania, tworzące jej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy z obszaru zarządzania
- główne trendy rozwojowe nauk o zarządzaniu
- w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla ekonomii i zarządzania oraz kierunku ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań
- w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk
- w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych i społecznych
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami ekonomicznymi
- zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- treści związane z wybraną specjalnością na kierunku zarządzanie

Absolwent/ka kierunku Zarządzanie potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy dotyczące zarządzania, oraz wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów zarządzanie
- analizować, prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów zarządzanie
- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku zarządzanie, w odniesieniu do wybranych kategorii ekonomicznych
- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
- prowadzić debatę
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii
- kierować pracą zespołu
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością na kierunku zarządzanie

Absolwent/ka kierunku Zarządzanie ma gotowość do:
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych z zakresu zarządzania
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność na kierunku zarządzanie

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl