Uniwersytet Opolski - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Support and insurance

Financial support for students

Bywa tak, że student znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebuje pomocy uczelni. Może wtedy złożyć wniosek o przyznanie mu stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie lub zapomogi. Studenci studiów niestacjonarnych mogą również złożyć podanie z prośbą o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty za studia. Oprócz stypendium socjalnego można uzyskać także stypendium naukowe. Myślenie o stypendium naukowym należy zacząć już na początku roku akademickiego, ponieważ stypendium przyznawane jest na podstawie uzyskanej przez studenta średniej ocen. Wszystkie informacje o stypendiach znajdziecie na stronie Działu Spraw Studentów Uniwersytetu Opolskiego www.studenci.uni.opole.pl .

Insurance

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków są dobrowolne. Student może ubezpieczyć się indywidualnie lub przez UO. Studenci przyjeżdżający  z zagranicy powinni wykupić ubezpieczenie we własnym kraju.

Facilities for special needs students